Esaïe 44:20
רעה אפר לב הותל הטהו ולא יציל את נפשו ולא יאמר הלוא שקר בימיני׃
Jérémie 2:13
כי שתים רעות עשה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות בארת נשברים אשר לא יכלו המים׃
Osée 8:7
כי רוח יזרעו וסופתה יקצרו קמה אין לו צמח בלי יעשה קמח אולי יעשה זרים יבלעהו׃
Osée 12:1
אפרים רעה רוח ורדף קדים כל היום כזב ושד ירבה וברית עם אשור יכרתו ושמן למצרים יובל׃
Habaquq 2:13
הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי אש ולאמים בדי ריק יעפו׃
Matthieu 15:9
ותהו יראתם אתי מצות אנשים מלמדים׃
Luc 15:15
וילך וידבק באחד מבני המדינה בארץ ההיא וישלח אותו אל שדותיו לרעות חזירים׃
Luc 15:16
ויתאו למלא את בטנו בחרובים אשר יאכלו החזירים ואין נתן לו׃
Romains 9:31
וישראל בבקשו אחרי תורת צדקה לתורת הצדקה לא הגיע׃
Romains 10:2
כי מעיד אני עליהם שיש להם קנאה לאלהים אך לא בדעת׃
Romains 10:3
כי את צדקת אלהים לא ידעו ויבקשו להקים את צדקתם ובעבור זאת לצדקת אלהים לא נכנעו׃
Philippiens 3:4-7
4
אף כי גם לי יש לבטח בבשר ואם יחשב איש שיוכל לבטח בבשר הנה אני יותר ממנו׃
5
אשר אני נמול בן שמונת ימים מבני ישראל משבט בנימין עברי מן העברים׃
6
לפי התורה פרוש בקנאתי רדף את העדה ולפי צדקת התורה בלי שמץ׃
7
אך היתרנות האלה כלן חשבתי לי לחסרנות למען המשיח׃
Hébreux 13:9
אל תנועו בתורות שנות וזרות כי טוב לכונן לבנו בחסד ולא בעניני מאכל אשר לא הועילו למתהלכים בהם׃
Esaïe 46:6
הזלים זהב מכיס וכסף בקנה ישקלו ישכרו צורף ויעשהו אל יסגדו אף ישתחוו׃
Esaïe 51:1
שמעו אלי רדפי צדק מבקשי יהוה הביטו אל צור חצבתם ואל מקבת בור נקרתם׃
Esaïe 51:4
הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי האזינו כי תורה מאתי תצא ומשפטי לאור עמים ארגיע׃
Esaïe 51:7
שמעו אלי ידעי צדק עם תורתי בלבם אל תיראו חרפת אנוש ומגדפתם אל תחתו׃
Exode 15:26
ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך׃
Deutéronome 11:13
והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם׃
Psaumes 34:11
לכו בנים שמעו לי יראת יהוה אלמדכם׃
Proverbes 1:33
ושמע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה׃
Proverbes 7:23
עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשו הוא׃
Proverbes 8:32
ועתה בנים שמעו לי ואשרי דרכי ישמרו׃
Marc 7:14
ויקרא אל כל העם ויאמר אליהם שמעו אלי כלכם והבינו׃
Romains 10:17
לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר אלהים׃
Esaïe 25:6
ועשה יהוה צבאות לכל העמים בהר הזה משתה שמנים משתה שמרים שמנים ממחים שמרים מזקקים׃
Psaumes 22:26
יאכלו ענוים וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד׃
Psaumes 36:8
ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃
Psaumes 63:5
כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי׃
Proverbes 9:5
לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי׃
Jérémie 31:14
ורויתי נפש הכהנים דשן ועמי את טובי ישבעו נאם יהוה׃
Matthieu 22:4
ויסף שלח עבדים אחרים לאמר אמרו אל הקרואים הנה ערכתי את סעודתי שורי ומריאי טבוחים והכל מוכן באו אל החתנה׃
Luc 15:23
והביאו את עגל המרבק וטבחו אתו ונאכלה ונשמח׃
Jean 6:48-58
48
אנכי הוא לחם החיים׃
49
אבותיכם אכלו את המן במדבר וימתו׃
50
זה הוא הלחם הירד מן השמים למען יאכל איש ממנו ולא ימות׃
51
אנכי הלחם החי הירד מן השמים איש כי יאכל מן הלחם הזה יחיה לעולם והלחם אשר אתננו הוא בשרי אשר אני נתן בעד חיי העולם׃
52
ויתוכחו היהודים איש עם רעהו לאמר איכה יוכל זה לתת לנו את בשרו לאכל׃
53
ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם אם לא תאכלו את בשר בן האדם ושתיתם את דמו אין לכם חיים בקרבכם׃
54
האכל את בשרי והשתה את דמי יש לו חיי עולמים ואני אקימנו ביום האחרון׃
55
כי בשרי באמת הוא מאכל ודמי באמת הוא משקה׃
56
האכל את בשרי ושתה את דמי הוא ילין בי ואני בו׃
57
כאשר שלחני האב החי ואנכי חי בגלל אבי כן האכל אתי גם הוא יחיה בגללי׃
58
זה הוא הלחם הירד מן השמים לא כאשר אכלו אבותיכם את המן וימתו האכל את הלחם הזה יחיה לעולם׃