Matthieu 27:57-60
57
ויהי בערב ויבא איש עשיר מן הרמתים ושמו יוסף וגם הוא היה מתלמידי ישוע׃
58
ויגש אל פילטוס לשאל את גוית ישוע ויצו פליטוס כי תנתן לו׃
59
ויקח יוסף את הגויה ויכרך אותה בסדין טהור׃
60
וישימה בקבר החדש אשר חצב לו בסלע ויגל אבן גדולה על פתח הקבר וילך לו׃
Marc 15:43-46
43
ויבא יוסף הרמתי יועץ נכבד אשר היה מחכה גם הוא למלכות האלהים ויתחזק ויבא אל פילטוס וישאל את גופת ישוע׃
44
ויתמה פילטוס על אשר הוא כבר מת ויקרא אל שר המאה וישאלהו הגוע כבר׃
45
וידע מפי שר המאה כי כן ויתן את גופתו מתנה ליוסף׃
46
והוא קנה סדין ויורד אתו ויכרכהו בסדין וישימהו בקבר חצוב בסלע ויגל אבן על פתח הקבר׃
Luc 23:50-53
50
והנה איש ושמו יוסף והוא מן היעצים איש טוב וצדיק מן הרמתים עיר היהודים׃
51
אשר לא הסכים לעצתם ולפעלם ומחכה גם הוא למלכות האלהים׃
52
ויגש אל פילטוס וישאל ממנו את גוית ישוע׃
53
ויורד אתה ויכרכה בסדינים וישימה בקבר חצוב בסלע אשר עדן לא הושם בו אדם׃
Jean 19:38-42
38
ויהי אחרי כן בא יוסף הרמתי והוא תלמיד ישוע אך בסתר מפני היהודים וישאל מאת פילטוס אשר יתנהו לשאת את גופת ישוע וינח לו פילטוס ויבא וישא את גופת ישוע׃
39
ויבא גם נקדימון אשר בא לפנים בלילה אל ישוע ויבא ערוב מר ואהלות כמאה ליטרין׃
40
ויקחו את גופת ישוע ויחתלוה בתכריכין עם הבשמים כאשר נהגים היהודים לקבר את מתיהם׃
41
ובמקום אשר נצלב שם היה גן ובגן קבר חדש אשר לא הושם בו איש עד עתה׃
42
שם שמו את ישוע כי ערב שבת היה ליהודים והקבר קרוב׃
1 Corinthiens 15:4
וכי נקבר וכי הוקם ביום השלישי כפי הכתובים׃
2 Corinthiens 5:21
כי את אשר לא ידע חטאת אתו עשה לחטאת בעדנו למען נהיה בו אנחנו לצדקת אלהים׃
Hébreux 4:15
כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חליינו כי אם המנסה בכל כמונו אך בלי חטא׃
Hébreux 7:26
כי נאוה לנו כהן כזה שהוא חסיד ותמים וטהור ונבדל מן החטאים ונשא מהשמים׃
1 Pierre 2:22
אשר חטא לא עשה ולא מרמה בפיו׃
1 Jean 3:5
וידעתם כי הוא נגלה לשאת את חטאינו ובו אין חטא׃