Esaïe 11:1
ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה׃
Jérémie 23:5
הנה ימים באים נאם יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ׃
Ezechiel 17:22-24
22
כה אמר אדני יהוה ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה ונתתי מראש ינקותיו רך אקטף ושתלתי אני על הר גבה ותלול׃
23
בהר מרום ישראל אשתלנו ונשא ענף ועשה פרי והיה לארז אדיר ושכנו תחתיו כל צפור כל כנף בצל דליותיו תשכנה׃
24
וידעו כל עצי השדה כי אני יהוה השפלתי עץ גבה הגבהתי עץ שפל הובשתי עץ לח והפרחתי עץ יבש אני יהוה דברתי ועשיתי׃
Zacharie 6:12
ואמרת אליו לאמר כה אמר יהוה צבאות לאמר הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את היכל יהוה׃
Marc 6:3
הלא זה הוא החרש בן מרים ואחי יעקב ויוסי ויהודה ושמעון והלא אחיותיו אתנו פה ויהי להם למכשול׃
Luc 2:7
ותלד את בנה הבכור ותחתלהו ותשכיבהו באבוס כי לא היה להם מקום במלון׃
Luc 2:39
ויכלו את הכל כפי תורת יהוה וישובו הגלילה אל נצרת עירם׃
Luc 2:40
ויגדל הנער ויחזק ברוח וימלא חכמה וחסד אלהים עמו׃
Luc 2:51
וירד אתם ויבא אל נצרת ויכנע להם ואמו שמרה בלבה את כל הדברים האלה׃
Luc 2:52
וישוע הלך וגדל בחכמה ומקומה ובחן עם אלהים ועם אנשים׃
Luc 9:58
ויאמר אליו ישוע לשועלים יש חורי עפר ולעוף השמים קנים ובן האדם אין לו מקום להניח שם את ראשו׃
Romains 8:3
כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על יד הבשר עשה האלהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר׃
Philippiens 2:6
אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃
Philippiens 2:7
כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃
Esaïe 52:14
כאשר שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם׃
Marc 9:12
ויען ויאמר להם הנה אליהו בא בראשונה וישיב את הכל ומה כתוב על בן האדם הלא כי יענה הרבה וימאס׃
Jean 1:10-14
10
בעולם היה ועל ידו נהיה העולם והעולם לא הכירו׃
11
הוא בא אל אשר לו ואשר המה לו לא קבלהו׃
12
והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃
13
אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר כי אם מאלהים נולדו׃
14
והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃
Jean 9:28
ויחרפו אתו ויאמרו אתה תלמידו ואנחנו תלמידיו של משה׃
Jean 9:29
אנחנו יודעים כי אל משה דבר האלהים ואת זה לא ידענו מאין הוא׃
Jean 18:40
ויוסיפו ויצעקו לאמר לא את האיש הזה אלא את בר אבא ובר אבא היה מרצח׃
Jean 19:5
וישוע יצא החוץ ועליו עטרת הקצים ולבוש הארגמן ויאמר אליהם פילטוס הנה האדם׃
Jean 19:14
ואז היתה הכנת הפסח והשעה כשעה הששית ויאמר אל היהודים הנה מלככם והם צעקו טול טול צלב אתו׃
Jean 19:15
ויאמר אליהם פילטוס הצלב אצלב את מלככם ויענו ראשי הכהנים אין לנו מלך כי אם הקיסר׃
1 Pierre 2:14
אם למשלים כראוי לשלוחים מאתו לנקמת פעלי און ולתהלת עשי טוב׃