Psaumes 71:7
כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עז׃
Matthieu 7:28
ויהי ככלות ישוע לדבר את הדברים האלה וישתומם המון העם על תורתו׃
Matthieu 22:22
וכשמעם את זאת תמהו ויעזבהו וילכו להם׃
Matthieu 22:23
ביום ההוא נגשו אליו צדוקים האמרים כי אין תחית המתים וישאלו אתו לאמר׃
Matthieu 27:14
ולא ענהו אף דבר אחד ויתמה ההגמון עד מאד׃
Marc 5:42
ומיד קמה הילדה ותתהלך והיא בת שתים עשרה שנה וישמו שמה גדולה׃
Marc 6:51
וירד אליהם אל האניה והרוח שככה וישתוממו עוד יותר בלבבם ויתמהו׃
Marc 7:37
וישתוממו עד מאד ויאמרו את הכל עשה יפה גם החרשים הוא עשה לשמעים גם האלמים למדברים׃
Marc 10:26
ויוסיפו עוד להשתומם ויאמרו איש אלם אחיו מי אפוא יוכל להושע׃
Marc 10:32
ויהי בדרך בעלותם ירושלים וישוע הולך לפניהם והמה נבהלים ויראים בלכתם אחריו ויוסף לקחת אליו את שנים העשר ויחל להגיד להם את אשר יקרהו לאמר׃
Luc 2:47
וכל השמעים אליו השתוממו על שכלו ועל תשובתיו׃
Luc 4:36
ותפל אימה על כלם וידברו איש אל רעהו לאמר מה הדבר הזה כי בשלטן ובגבורה מצוה לרוחות הטמאה והמה יצאים׃
Luc 5:26
ושמה החזיקה את כלם ויברכו את האלהים וימלאו יראה ויאמרו כי נפלאות ראינו היום׃
Esaïe 50:6
גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק׃
Esaïe 53:2-5
2
ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ ציה לא תאר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו׃
3
נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו׃
4
אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה׃
5
והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו׃
Psaumes 22:6
ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם׃
Psaumes 22:7
כל ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש׃
Psaumes 22:15
יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר מות תשפתני׃
Psaumes 22:17
אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי׃
Psaumes 102:3-5
3
כי כלו בעשן ימי ועצמותי כמו קד נחרו׃
4
הוכה כעשב ויבש לבי כי שכחתי מאכל לחמי׃
5
מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי׃
Matthieu 26:67
וירקו בפניו ויכהו באגרוף ואחרים הכהו על הלחי׃
Matthieu 27:29
וישרגו קצים ויעשו עטרת וישימו על ראשו וקנה בימינו ויכרעו לפניו ויתלוצצו בו לאמר שלום לך מלך היהודים׃
Matthieu 27:30
וירקו בו ויקחו את הקנה ויכהו על ראשו׃
Luc 22:64
ויחפו את ראשו ויכהו על פניו וישאלהו לאמר הנבא מי הוא ההלם אותך׃