Esaïe 50:9
הן אדני יהוה יעזר לי מי הוא ירשיעני הן כלם כבגד יבלו עש יאכלם׃
Esaïe 66:24
ויצאו וראו בפגרי האנשים הפשעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר׃
Job 4:19
אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם ידכאום לפני עש׃
Job 13:28
והוא כרקב יבלה כבגד אכלו עש׃
Osée 5:12
ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה׃
Esaïe 51:6
שאו לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה וישביה כמו כן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת׃
Esaïe 45:17
ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד׃
Esaïe 46:13
קרבתי צדקתי לא תרחק ותשועתי לא תאחר ונתתי בציון תשועה לישראל תפארתי׃
Luc 1:50
וחסדו לדור דורים על יראיו׃