Esaïe 26:2
פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמנים׃
Exode 19:6
ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל׃
Exode 33:13
ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה׃
Psaumes 33:12
אשרי הגוי אשר יהוה אלהיו העם בחר לנחלה לו׃
Psaumes 106:5
לראות בטובת בחיריך לשמח בשמחת גויך להתהלל עם נחלתך׃
Psaumes 147:20
לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללו יה׃
1 Pierre 2:9
ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃
Esaïe 2:3
והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר יהוה אל בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלם׃
Michée 4:2
והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר יהוה ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלם׃
Romains 8:2-4
2
כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אתי מתורת החטא והמות׃
3
כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על יד הבשר עשה האלהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר׃
4
למען תמלא חקת התורה בנו המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח׃
1 Corinthiens 9:21
לאלה אשר בלי תורה הייתי כבלי תורה אף כי אינני בלי תורת האלהים כי אם תחת תורת המשיח אנכי למען קנות אותם אשר בלי תורה׃
Esaïe 42:1-4
1
הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא׃
2
לא יצעק ולא ישא ולא ישמיע בחוץ קולו׃
3
קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט׃
4
לא יכהה ולא ירוץ עד ישים בארץ משפט ולתורתו איים ייחילו׃
Esaïe 42:6-4
Esaïe 49:6
ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצירי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה הארץ׃
Proverbes 6:23
כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר׃
Matthieu 12:18-20
18
הן עבדי בחרתי בו ידידי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו ומשפט לגוים יוציא׃
19
לא יצעק ולא ישא ולא ישמע בחוץ קולו׃
20
קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה עד יוציא לנצח משפט׃
Luc 2:32
אור לגלות עיני הגוים ותפארת ישראל עמך׃
Jean 16:8-11
8
והיה בבאו יוכיח את העולם על דבר החטא והצדק והמשפט׃
9
על החטא כי לא האמינו בי׃
10
ועל הצדק כי אלך אל אבי ולא תוסיפו לראות אתי׃
11
ועל המשפט כי נדון שר העולם הזה׃