Esaïe 17:10
כי שכחת אלהי ישעך וצור מעזך לא זכרת על כן תטעי נטעי נעמנים וזמרת זר תזרענו׃
Deutéronome 32:18
צור ילדך תשי ותשכח אל מחללך׃
Jérémie 2:32
התשכח בתולה עדיה כלה קשריה ועמי שכחוני ימים אין מספר׃
Esaïe 40:22
הישב על חוג הארץ וישביה כחגבים הנוטה כדק שמים וימתחם כאהל לשבת׃
Esaïe 42:5
כה אמר האל יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה׃
Esaïe 44:24
כה אמר יהוה גאלך ויצרך מבטן אנכי יהוה עשה כל נטה שמים לבדי רקע הארץ מי אתי׃
Esaïe 45:12
אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי׃
Job 9:8
נטה שמים לבדו ודורך על במתי ים׃
Job 37:18
תרקיע עמו לשחקים חזקים כראי מוצק׃
Psaumes 102:25
לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃
Psaumes 102:26
המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו׃
Psaumes 104:2
עטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה׃
Jérémie 10:11
כדנה תאמרון להום אלהיא די שמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא ומן תחות שמיא אלה׃
Jérémie 10:12
עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים׃
Jérémie 51:15
עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים׃
Hébreux 1:9-12
9
אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך׃
10
ועוד אתה אדני לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃
11
המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו׃
12
כלבוש תחליפם ויחלפו ואתה הוא ושנותיך לא יתמו׃
Esaïe 8:12
לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר ואת מוראו לא תיראו ולא תעריצו׃
Esaïe 8:13
את יהוה צבאות אתו תקדישו והוא מוראכם והוא מערצכם׃
Esaïe 57:11
ואת מי דאגת ותיראי כי תכזבי ואותי לא זכרת לא שמת על לבך הלא אני מחשה ומעלם ואותי לא תיראי׃
Hébreux 11:15
ואם היתה דעתם על הארץ ההיא אשר יצאו ממנה הלא היה בידם לשוב אליה׃
Esaïe 10:29-32
29
עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה׃
30
צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה עניה ענתות׃
31
נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו׃
32
עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית ציון גבעת ירושלם׃
Exode 14:10-13
10
ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל יהוה׃
11
ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים׃
12
הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו עבד את מצרים ממתנו במדבר׃
13
ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תסיפו לראתם עוד עד עולם׃
Exode 15:9
אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי׃
Exode 15:10
נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים׃
Ester 5:14
ותאמר לו זרש אשתו וכל אהביו יעשו עץ גבה חמשים אמה ובבקר אמר למלך ויתלו את מרדכי עליו ובא עם המלך אל המשתה שמח וייטב הדבר לפני המן ויעש העץ׃
Daniel 3:15
כען הן איתיכון עתידין די בעדנא די תשמעון קל קרנא משרוקיתא קיתרס שבכא פסנתרין וסומפניה וכל זני זמרא תפלון ותסגדון לצלמא די עבדת והן לא תסגדון בה שעתה תתרמון לגוא אתון נורא יקדתא ומן הוא אלה די ישיזבנכון מן ידי׃
Daniel 3:19
באדין נבוכדנצר התמלי חמא וצלם אנפוהי אשתנו על שדרך מישך ועבד נגו ענה ואמר למזא לאתונא חד שבעה על די חזה למזיה׃
Apocalypse 20:9
ויעלו על מרחבי ארץ ויסבו את מחנה הקדשים ואת העיר החביבה ותרד אש מאת האלהים מן השמים ותאכל אתם׃
Esaïe 10:33
הנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבהים ישפלו׃
Esaïe 10:34
ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול׃
Esaïe 14:16
ראיך אליך ישגיחו אליך יתבוננו הזה האיש מרגיז הארץ מרעיש ממלכות׃
Esaïe 14:17
שם תבל כמדבר ועריו הרס אסיריו לא פתח ביתה׃
Esaïe 16:4
יגורו בך נדחי מואב הוי סתר למו מפני שודד כי אפס המץ כלה שד תמו רמס מן הארץ׃
Esaïe 33:18
לבך יהגה אימה איה ספר איה שקל איה ספר את המגדלים׃
Esaïe 33:19
את עם נועז לא תראה עם עמקי שפה משמוע נלעג לשון אין בינה׃
Esaïe 37:36-38
36
ויצא מלאך יהוה ויכה במחנה אשור מאה ושמנים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים׃
37
ויסע וילך וישב סנחריב מלך אשור וישב בנינוה׃
38
ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר חדן בנו תחתיו׃
Exode 14:13
ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תסיפו לראתם עוד עד עולם׃
Ester 7:10
ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה׃
Job 20:5-9
5
כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי רגע׃
6
אם יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע׃
7
כגללו לנצח יאבד ראיו יאמרו איו׃
8
כחלום יעוף ולא ימצאוהו וידד כחזיון לילה׃
9
עין שזפתו ולא תוסיף ולא עוד תשורנו מקומו׃
Psaumes 9:6
האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד זכרם המה׃
Psaumes 9:7
ויהוה לעולם ישב כונן למשפט כסאו׃
Psaumes 37:35
ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן׃
Psaumes 37:36
ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא׃
Psaumes 76:10
כי חמת אדם תודך שארית חמת תחגר׃
Daniel 4:32
ומן אנשא לך טרדין ועם חיות ברא מדרך עשבא כתורין לך יטעמון ושבעה עדנין יחלפון עליך עד די תנדע די שליט עליא במלכות אנשא ולמן די יצבא יתננה׃
Daniel 4:33
בה שעתא מלתא ספת על נבוכדנצר ומן אנשא טריד ועשבא כתורין יאכל ומטל שמיא גשמה יצטבע עד די שערה כנשרין רבה וטפרוהי כצפרין׃
Matthieu 2:16-20
16
וירא הורדוס כי התלו בו המגושים ויקצף מאד וישלח וימת את כל הילדים אשר בבית לחם ובכל גבוליה מבן שנתים ולמטה כפי העת אשר חקרה מפי המגושים׃
17
וימלא הדבר הנאמר בפי ירמיה הנביא לאמר׃
18
קול ברמה נשמע נהי ובכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם כי אינם׃
19
ויהי אחרי מות הורדוס והנה מלאך יהוה נראה בחלום אל יוסף בארץ מצרים׃
20
ויאמר אליו קום קח את הילד ואת אמו ולך שוב אל ארץ ישראל כי מתו המבקשים את נפש הילד׃
Actes 12:23
ויכהו מלאך יהוה פתאם עקב אשר לא נתן הכבוד לאלהים ויאכלהו תולעים ויגוע׃
1 Corinthiens 1:20
איה חכם איה ספר איה דרש העולם הזה הלא סכל האלהים את חכמת העולם הזה׃
1 Corinthiens 15:55
איה עקצף המות איה שאול בצחונך׃
Apocalypse 19:20
ותתפש החיה ונביא השקר אתה אשר עשה האותות לפניה אשר הדיח בהן את נשאי תו החיה והמשתחוים לצלמה וחיים השלכו שניהם באגם האש הבער בגפרית׃