Exode 4:11
ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה׃
Exode 4:12
ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר׃
Psaumes 45:2
יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על כן ברכך אלהים לעולם׃
Jérémie 1:9
וישלח יהוה את ידו ויגע על פי ויאמר יהוה אלי הנה נתתי דברי בפיך׃
Matthieu 22:46
ולא יכל איש לענות אתו דבר ולא ערב עוד איש את לבו מן היום ההוא לשאל אותו׃
Luc 4:22
וכלם העידהו ותמהו על דברי חן אשר יצאו מפיהו ויאמרו הלא זה הוא בן יוסף׃
Luc 21:15
כי אנכי נתן לכם פה וחכמה אשר לא יוכלו לעמד לפניה ולדבר נגדה כל מתקוממיכם׃
Jean 7:46
ויענו העבדים מעולם לא דבר איש כאיש הזה׃
Esaïe 57:15-19
15
כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׃
16
כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי׃
17
בעון בצעו קצפתי ואכהו הסתר ואקצף וילך שובב בדרך לבו׃
18
דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחמים לו ולאבליו׃
19
בורא נוב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפאתיו׃
Proverbes 15:23
שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב׃
Proverbes 25:11
תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו׃
Matthieu 11:28
לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃
Matthieu 13:54
ויבא לארצו וילמד אתם בבית כנסתם עד כי השתוממו ויאמרו מאין לזה החכמה הזאת והגבורות׃
Jean 7:15-17
15
ויתמהו היהודים ויאמרו איך ידע זה ספר והוא לא למד׃
16
ויען אתם ישוע ויאמר לקחי לא שלי הוא כי אם לאשר שלחני׃
17
האיש החפץ לעשות רצונו ידע לקחי אם מאת אלהים הוא ואם מנפשי אדבר׃