Esaïe 59:16
וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע ותושע לו זרעו וצדקתו היא סמכתהו׃
Esaïe 65:12
ומניתי אתכם לחרב וכלכם לטבח תכרעו יען קראתי ולא עניתם דברתי ולא שמעתם ותעשו הרע בעיני ובאשר לא חפצתי בחרתם׃
Esaïe 66:4
גם אני אבחר בתעלליהם ומגורתם אביא להם יען קראתי ואין עונה דברתי ולא שמעו ויעשו הרע בעיני ובאשר לא חפצתי בחרו׃
Proverbes 1:24
יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב׃
Jérémie 5:1
שוטטו בחוצות ירושלם וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש אם יש עשה משפט מבקש אמונה ואסלח לה׃
Jérémie 7:13
ועתה יען עשותכם את כל המעשים האלה נאם יהוה ואדבר אליכם השכם ודבר ולא שמעתם ואקרא אתכם ולא עניתם׃
Jérémie 8:6
הקשבתי ואשמע לוא כן ידברו אין איש נחם על רעתו לאמר מה עשיתי כלה שב במרצותם כסוס שוטף במלחמה׃
Jérémie 35:15
ואשלח אליכם את כל עבדי הנבאים השכים ושלח לאמר שבו נא איש מדרכו הרעה והיטיבו מעלליכם ואל תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ושבו אל האדמה אשר נתתי לכם ולאבתיכם ולא הטיתם את אזנכם ולא שמעתם אלי׃
Osée 11:2
קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון׃
Osée 11:7
ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראהו יחד לא ירומם׃
Jean 1:11
הוא בא אל אשר לו ואשר המה לו לא קבלהו׃
Jean 3:19
וזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם׃
Esaïe 59:1
הן לא קצרה יד יהוה מהושיע ולא כבדה אזנו משמוע׃
Génèse 18:14
היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן׃
Nombres 11:23
ויאמר יהוה אל משה היד יהוה תקצר עתה תראה היקרך דברי אם לא׃
Esaïe 36:20
מי בכל אלהי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם מידי כי יציל יהוה את ירושלם מידי׃
2 Chroniques 32:15
ועתה אל ישיא אתכם חזקיהו ואל יסית אתכם כזאת ואל תאמינו לו כי לא יוכל כל אלוה כל גוי וממלכה להציל עמו מידי ומיד אבותי אף כי אלהיכם לא יצילו אתכם מידי׃
Daniel 3:15
כען הן איתיכון עתידין די בעדנא די תשמעון קל קרנא משרוקיתא קיתרס שבכא פסנתרין וסומפניה וכל זני זמרא תפלון ותסגדון לצלמא די עבדת והן לא תסגדון בה שעתה תתרמון לגוא אתון נורא יקדתא ומן הוא אלה די ישיזבנכון מן ידי׃
Daniel 3:29
ומני שים טעם די כל עם אמה ולשן די יאמר שלה על אלההון די שדרך מישך ועבד נגוא הדמין יתעבד וביתה נולי ישתוה כל קבל די לא איתי אלה אחרן די יכל להצלה כדנה׃
Daniel 6:20
וכמקרבה לגבא לדניאל בקל עציב זעק ענה מלכא ואמר לדניאל דניאל עבד אלהא חיא אלהך די אנתה פלח לה בתדירא היכל לשיזבותך מן אריותא׃
Daniel 6:27
משיזב ומצל ועבד אתין ותמהין בשמיא ובארעא די שיזיב לדניאל מן יד אריותא׃
Psaumes 106:9
ויגער בים סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר׃
Nahoum 1:4
גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל׃
Marc 4:39
ויעור ויגער ברוח ויאמר אל הים הס ודם ותשך הרוח ותהי דממה גדולה׃
Esaïe 42:15
אחריב הרים וגבעות וכל עשבם אוביש ושמתי נהרות לאיים ואגמים אוביש׃
Esaïe 43:16
כה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה׃
Esaïe 51:10
הלוא את היא המחרבת ים מי תהום רבה השמה מעמקי ים דרך לעבר גאולים׃
Esaïe 63:13
מוליכם בתהמות כסוס במדבר לא יכשלו׃
Exode 14:21
ויט משה את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים׃
Exode 14:29
ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חמה מימינם ומשמאלם׃
Josué 3:16
ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד אחד הרחק מאד באדם העיר אשר מצד צרתן והירדים על ים הערבה ים המלח תמו נכרתו והעם עברו נגד יריחו׃
Psaumes 107:33
ישם נהרות למדבר ומצאי מים לצמאון׃
Psaumes 114:3-7
3
הים ראה וינס הירדן יסב לאחור׃
4
ההרים רקדו כאילים גבעות כבני צאן׃
5
מה לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור׃
6
ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני צאן׃
7
מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב׃
Exode 7:18
והדגה אשר ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן היאר׃
Exode 7:21
והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאר ויהי הדם בכל ארץ מצרים׃