Exode 23:6-9
6
לא תטה משפט אבינך בריבו׃
7
מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע׃
8
ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים׃
9
וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
Proverbes 17:15
מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם שניהם׃
Proverbes 24:24
אמר לרשע צדיק אתה יקבהו עמים יזעמוהו לאמים׃
Proverbes 31:4
אל למלכים למואל אל למלכים שתו יין ולרוזנים או שכר׃
Proverbes 31:5
פן ישתה וישכח מחקק וישנה דין כל בני עני׃
Esaïe 1:23
שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם׃
Deutéronome 16:19
לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם׃
2 Chroniques 19:7
ועתה יהי פחד יהוה עליכם שמרו ועשו כי אין עם יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד׃
Proverbes 17:23
שחד מחיק רשע יקח להטות ארחות משפט׃
Michée 3:11
ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא תבוא עלינו רעה׃
Michée 7:3
על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה׃
Esaïe 10:2
להטות מדין דלים ולגזל משפט עניי עמי להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבזו׃
1 Rois 21:13
ויבאו שני האנשים בני בליעל וישבו נגדו ויעדהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמר ברך נבות אלהים ומלך ויצאהו מחוץ לעיר ויסקלהו באבנים וימת׃
Psaumes 94:21
יגודו על נפש צדיק ודם נקי ירשיעו׃
Matthieu 23:35
למען יבא עליכם כל דם נקי הנשפך בארץ מדם הבל הצדיק עד דם זכריה בן ברכיה אשר רצחתם אותו בין ההיכל ולמזבח׃
Matthieu 27:24
ויהי כראות פילטוס כי לא יועיל מאומה ורבתה עוד המהודה ויקח מים וירחץ את ידיו לעיני העם ויאמר נקי אנכי מדם הצדיק הזה אתם תראו׃
Matthieu 27:25
ויענו כל העם ויאמרו דמו עלינו ועל בנינו׃
Jacques 5:6
הרשעתם והמתם את הצדיק והוא נענה לא יפתח פיו׃