Esaïe 66:5
שמעו דבר יהוה החרדים אל דברו אמרו אחיכם שנאיכם מנדיכם למען שמי יכבד יהוה ונראה בשמחתכם והם יבשו׃
Jérémie 5:12
כחשו ביהוה ויאמרו לא הוא ולא תבוא עלינו רעה וחרב ורעב לוא נראה׃
Jérémie 5:13
והנביאים יהיו לרוח והדבר אין בהם כה יעשה להם׃
Jérémie 17:15
הנה המה אמרים אלי איה דבר יהוה יבוא נא׃
Ezechiel 12:22
בן אדם מה המשל הזה לכם על אדמת ישראל לאמר יארכו הימים ואבד כל חזון׃
Ezechiel 12:27
בן אדם הנה בית ישראל אמרים החזון אשר הוא חזה לימים רבים ולעתים רחוקות הוא נבא׃
Amos 5:18
הוי המתאוים את יום יהוה למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור׃
Amos 5:19
כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש׃
2 Pierre 3:3
ודעו זאת לכם ראשנה כי באחרית הימים יבאו לצים ההלכים אחרי תאות נפשם ויתלוצצו לאמר׃
2 Pierre 3:4
איה הבטחת באו כי מאז שכבו האבות הכל עמד כמו מראשית הבריאה׃
Esaïe 30:11
סורו מני דרך הטו מני ארח השביתו מפנינו את קדוש ישראל׃
Jérémie 23:18
כי מי עמד בסוד יהוה וירא וישמע את דברו מי הקשיב דברי וישמע׃
Jérémie 23:36
ומשא יהוה לא תזכרו עוד כי המשא יהיה לאיש דברו והפכתם את דברי אלהים חיים יהוה צבאות אלהינו׃