Esaïe 48:11
למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן׃
Esaïe 37:35
וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי׃
Esaïe 43:25
אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר׃
Josué 7:9
וישמעו הכנעני וכל ישבי הארץ ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ ומה תעשה לשמך הגדול׃
1 Samuel 12:22
כי לא יטש יהוה את עמו בעבור שמו הגדול כי הואיל יהוה לעשות אתכם לו לעם׃
Psaumes 25:11
למען שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב הוא׃
Psaumes 79:9
עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך׃
Psaumes 106:8
ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו׃
Psaumes 143:11
למען שמך יהוה תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי׃
Jérémie 14:7
אם עונינו ענו בנו יהוה עשה למען שמך כי רבו משובתינו לך חטאנו׃
Ezechiel 20:9
ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים אשר המה בתוכם אשר נודעתי אליהם לעיניהם להוציאם מארץ מצרים׃
Ezechiel 20:14
ואעשה למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים אשר הוצאתים לעיניהם׃
Ezechiel 20:22
והשבתי את ידי ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים אשר הוצאתי אותם לעיניהם׃
Ezechiel 20:44
וידעתם כי אני יהוה בעשותי אתכם למען שמי לא כדרכיכם הרעים וכעלילותיכם הנשחתות בית ישראל נאם אדני יהוה׃
Daniel 9:17-19
17
ועתה שמע אלהינו אל תפלת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני׃
18
הטה אלהי אזנך ושמע פקחה עיניך וראה שממתינו והעיר אשר נקרא שמך עליה כי לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים׃
19
אדני שמעה אדני סלחה אדני הקשיבה ועשה אל תאחר למענך אלהי כי שמך נקרא על עירך ועל עמך׃
Néhémie 9:30
ותמשך עליהם שנים רבות ותעד בם ברוחך ביד נביאיך ולא האזינו ותתנם ביד עמי הארצת׃
Néhémie 9:31
וברחמיך הרבים לא עשיתם כלה ולא עזבתם כי אל חנון ורחום אתה׃
Psaumes 78:38
והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו׃
Psaumes 103:8-10
8
רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב חסד׃
9
לא לנצח יריב ולא לעולם יטור׃
10
לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו׃
Proverbes 19:11
שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבר על פשע׃