Josué 1:8
לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל׃
Psaumes 45:4
והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינך׃
Ezechiel 1:2
בחמשה לחדש היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין׃