Esaïe 42:5
כה אמר האל יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה׃
Esaïe 45:18
כי כה אמר יהוה בורא השמים הוא האלהים יצר הארץ ועשה הוא כוננה לא תהו בראה לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד׃
Exode 20:11
כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו׃
Psaumes 102:25
לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃
Hébreux 1:10-12
10
ועוד אתה אדני לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃
11
המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו׃
12
כלבוש תחליפם ויחלפו ואתה הוא ושנותיך לא יתמו׃
Esaïe 40:12
מי מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים׃
Esaïe 40:22
הישב על חוג הארץ וישביה כחגבים הנוטה כדק שמים וימתחם כאהל לשבת׃
Job 37:18
תרקיע עמו לשחקים חזקים כראי מוצק׃
Esaïe 40:26
שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא מרב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר׃
Psaumes 119:89-91
89
לעולם יהוה דברך נצב בשמים׃
90
לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד׃
91
למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך׃
Psaumes 147:4
מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא׃
Psaumes 148:5-8
5
יהללו את שם יהוה כי הוא צוה ונבראו׃
6
ויעמידם לעד לעולם חק נתן ולא יעבור׃
7
הללו את יהוה מן הארץ תנינים וכל תהמות׃
8
אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו׃