Esaïe 44:18-21
18
לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבתם׃
19
ולא ישיב אל לבו ולא דעת ולא תבונה לאמר חציו שרפתי במו אש ואף אפיתי על גחליו לחם אצלה בשר ואכל ויתרו לתועבה אעשה לבול עץ אסגוד׃
20
רעה אפר לב הותל הטהו ולא יציל את נפשו ולא יאמר הלוא שקר בימיני׃
21
זכר אלה יעקב וישראל כי עבדי אתה יצרתיך עבד לי אתה ישראל לא תנשני׃
Deutéronome 32:29
לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם׃
Psaumes 115:8
כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם׃
Psaumes 135:18
כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם׃
Jérémie 10:8
ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא׃
1 Corinthiens 14:20
אחי אל תהיו ילדים בבינה רק לרע היו עללים ובבינה היו שלמים׃
Esaïe 47:7
ותאמרי לעולם אהיה גברת עד לא שמת אלה על לבך לא זכרת אחריתה׃
Ezechiel 18:28
ויראה וישוב מכל פשעיו אשר עשה חיו יחיה לא ימות׃
Aggée 1:5
ועתה כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על דרכיכם׃
Aggée 1:7
כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על דרכיכם׃
Luc 15:17
וישב אל לבו ויאמר מה רבו שכירי אבי ויש להם לחם לשבע ואני אבד ברעב׃
Ephésiens 5:14
על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃