Esaïe 45:14-18
14
כה אמר יהוה יגיע מצרים וסחר כוש וסבאים אנשי מדה עליך יעברו ולך יהיו אחריך ילכו בזקים יעברו ואליך ישתחוו אליך יתפללו אך בך אל ואין עוד אפס אלהים׃
15
אכן אתה אל מסתתר אלהי ישראל מושיע׃
16
בושו וגם נכלמו כלם יחדו הלכו בכלמה חרשי צירים׃
17
ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד׃
18
כי כה אמר יהוה בורא השמים הוא האלהים יצר הארץ ועשה הוא כוננה לא תהו בראה לשבת יצרה אני יהוה ואין עוד׃
Esaïe 45:21-18
Esaïe 45:22-18
Esaïe 44:8
אל תפחדו ואל תרהו הלא מאז השמעתיך והגדתי ואתם עדי היש אלוה מבלעדי ואין צור בל ידעתי׃
Esaïe 46:9
זכרו ראשנות מעולם כי אנכי אל ואין עוד אלהים ואפס כמוני׃
Deutéronome 4:35
אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו׃
Deutéronome 4:39
וידעת היום והשבת אל לבבך כי יהוה הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד׃
Deutéronome 32:39
ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל׃
1 Rois 8:60
למען דעת כל עמי הארץ כי יהוה הוא האלהים אין עוד׃
Joël 2:27
וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני יהוה אלהיכם ואין עוד ולא יבשו עמי לעולם׃
Jean 1:1
בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃
Hébreux 1:8
אך על הבן אמר כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃
Hébreux 1:9
אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך׃
Esaïe 22:21
והלבשתיו כתנתך ואבנטך אחזקנו וממשלתך אתן בידו והיה לאב ליושב ירושלם ולבית יהודה׃
Esdras 1:2
כה אמר כרש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי יהוה אלהי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלם אשר ביהודה׃
Job 12:18
מוסר מלכים פתח ויאסר אזור במתניהם׃
Job 12:21
שופך בוז על נדיבים ומזיח אפיקים רפה׃
Psaumes 18:32
האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי׃
Psaumes 18:39
ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי׃