Esaïe 13:4-17
4
קול המון בהרים דמות עם רב קול שאון ממלכות גוים נאספים יהוה צבאות מפקד צבא מלחמה׃
5
באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ׃
6
הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא׃
7
על כן כל ידים תרפינה וכל לבב אנוש ימס׃
8
ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו פני להבים פניהם׃
9
הנה יום יהוה בא אכזרי ועברה וחרון אף לשום הארץ לשמה וחטאיה ישמיד ממנה׃
10
כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא יגיה אורו׃
11
ופקדתי על תבל רעה ועל רשעים עונם והשבתי גאון זדים וגאות עריצים אשפיל׃
12
אוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר׃
13
על כן שמים ארגיז ותרעש הארץ ממקומה בעברת יהוה צבאות וביום חרון אפו׃
14
והיה כצבי מדח וכצאן ואין מקבץ איש אל עמו יפנו ואיש אל ארצו ינוסו׃
15
כל הנמצא ידקר וכל הנספה יפול בחרב׃
16
ועלליהם ירטשו לעיניהם ישסו בתיהם ונשיהם תשגלנה׃
17
הנני מעיר עליהם את מדי אשר כסף לא יחשבו וזהב לא יחפצו בו׃
Esaïe 40:4
כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה׃
Esaïe 42:16
והולכתי עורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים׃
Actes 1:15
ובימים האלה קם פטרוס בתוך התלמידים ומספר שמות הנקהלים יחד כמאה ועשרים ויאמר׃
Luc 3:5
כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה׃
Psaumes 107:16
כי שבר דלתות נחשת ובריחי ברזל גדע׃