Esaïe 46:10
מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום וכל חפצי אעשה׃
Esaïe 46:11
קרא ממזרח עיט מארץ מרחק איש עצתו אף דברתי אף אביאנה יצרתי אף אעשנה׃
Esaïe 55:10
כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזרע ולחם לאכל׃
Esaïe 55:11
כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו׃
Psaumes 119:89-91
89
לעולם יהוה דברך נצב בשמים׃
90
לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד׃
91
למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך׃
Zacharie 1:6
אך דברי וחקי אשר צויתי את עבדי הנביאים הלוא השיגו אבתיכם וישובו ויאמרו כאשר זמם יהוה צבאות לעשות לנו כדרכינו וכמעללינו כן עשה אתנו׃
Matthieu 5:18
כי אמן אמר אני לכם עד כי יעברו השמים והארץ לא תעבר יוד אחת או קוץ אחד מן התורה עד אשר יעשה הכל׃
Matthieu 24:35
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
Marc 13:31
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
Jean 10:35
הן קרא שם אלהים לאלה אשר היה דבר האלהים אליהם והכתוב לא יופר׃
Jean 12:34
ויענו אתו העם ויאמרו הנה שמענו בתורה כי המשיח יכון לעולם ואיך אמרת כי בן האדם צריך להנשא ומי בן האדם הלזה׃
Romains 3:1-3
1
ועתה מה הוא יתרון היהודי ומה היא תועלת המילה׃
2
הרבה מכל פנים בראשון כי הפקדו בידם דברי אלהים׃
3
כי מה הוא אם מקצתם לא האמינו היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלהים׃
1 Pierre 1:25
ודבר יהוה יקום לעולם וזה הוא הדבר אשר בשר לכם׃