Esaïe 12:1-6
1
ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני׃
2
הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה׃
3
ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה׃
4
ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו׃
5
זמרו יהוה כי גאות עשה מידעת זאת בכל הארץ׃
6
צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃
Exode 15:1-21
1
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים׃
2
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו׃
3
יהוה איש מלחמה יהוה שמו׃
4
מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף׃
5
תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו אבן׃
6
ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב׃
7
וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש׃
8
וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהמת בלב ים׃
9
אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי׃
10
נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים׃
11
מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא׃
12
נטית ימינך תבלעמו ארץ׃
13
נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך׃
14
שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת׃
15
אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען׃
16
תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זו קנית׃
17
תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדני כוננו ידיך׃
18
יהוה ימלך לעלם ועד׃
19
כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים׃
20
ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת׃
21
ותען להם מרים שירו ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים׃
Juges 5:1-31
1
ותשר דבורה וברק בן אבינעם ביום ההוא לאמר׃
2
בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יהוה׃
3
שמעו מלכים האזינו רזנים אנכי ליהוה אנכי אשירה אזמר ליהוה אלהי ישראל׃
4
יהוה בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים׃
5
הרים נזלו מפני יהוה זה סיני מפני יהוה אלהי ישראל׃
6
בימי שמגר בן ענת בימי יעל חדלו ארחות והלכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות׃
7
חדלו פרזון בישראל חדלו עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל׃
8
יבחר אלהים חדשים אז לחם שערים מגן אם יראה ורמח בארבעים אלף בישראל׃
9
לבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו יהוה׃
10
רכבי אתנות צחרות ישבי על מדין והלכי על דרך שיחו׃
11
מקול מחצצים בין משאבים שם יתנו צדקות יהוה צדקת פרזנו בישראל אז ירדו לשערים עם יהוה׃
12
עורי עורי דבורה עורי עורי דברי שיר קום ברק ושבה שביך בן אבינעם׃
13
אז ירד שריד לאדירים עם יהוה ירד לי בגבורים׃
14
מני אפרים שרשם בעמלק אחריך בנימין בעממיך מני מכיר ירדו מחקקים ומזבולן משכים בשבט ספר׃
15
ושרי ביששכר עם דברה ויששכר כן ברק בעמק שלח ברגליו בפלגות ראובן גדלים חקקי לב׃
16
למה ישבת בין המשפתים לשמע שרקות עדרים לפלגות ראובן גדולים חקרי לב׃
17
גלעד בעבר הירדן שכן ודן למה יגור אניות אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון׃
18
זבלון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה׃
19
באו מלכים נלחמו אז נלחמו מלכי כנען בתענך על מי מגדו בצע כסף לא לקחו׃
20
מן שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם סיסרא׃
21
נחל קישון גרפם נחל קדומים נחל קישון תדרכי נפשי עז׃
22
אז הלמו עקבי סוס מדהרות דהרות אביריו׃
23
אורו מרוז אמר מלאך יהוה ארו ארור ישביה כי לא באו לעזרת יהוה לעזרת יהוה בגבורים׃
24
תברך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תברך׃
25
מים שאל חלב נתנה בספל אדירים הקריבה חמאה׃
26
ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו׃
27
בין רגליה כרע נפל שכב בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד׃
28
בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא בעד האשנב מדוע בשש רכבו לבוא מדוע אחרו פעמי מרכבותיו׃
29
חכמות שרותיה תענינה אף היא תשיב אמריה לה׃
30
הלא ימצאו יחלקו שלל רחם רחמתים לראש גבר שלל צבעים לסיסרא שלל צבעים רקמה צבע רקמתים לצוארי שלל׃
31
כן יאבדו כל אויביך יהוה ואהביו כצאת השמש בגברתו ותשקט הארץ ארבעים שנה׃
1 Samuel 2:1-10
1
ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה רמה קרני ביהוה רחב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך׃
2
אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו׃
3
אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולא נתכנו עללות׃
4
קשת גברים חתים ונכשלים אזרו חיל׃
5
שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה׃
6
יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל׃
7
יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם׃
8
מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃
9
רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש׃
10
יהוה יחתו מריבו עלו בשמים ירעם יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו׃
Psaumes 18:1
למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃
Psaumes 30:11
הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃
Psaumes 30:12
למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃
Psaumes 107:17-22
17
אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו׃
18
כל אכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מות׃
19
ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם׃
20
ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃
21
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
22
ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה׃
Psaumes 116:1-4
1
אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנוני׃
2
כי הטה אזנו לי ובימי אקרא׃
3
אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא׃
4
ובשם יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי׃
Psaumes 118:18
יסר יסרני יה ולמות לא נתנני׃
Psaumes 118:19
פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה׃
Jonas 2:1-9
1
ויתפלל יונה אל יהוה אלהיו ממעי הדגה׃
2
ויאמר קראתי מצרה לי אל יהוה ויענני מבטן שאול שועתי שמעת קולי׃
3
ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל משבריך וגליך עלי עברו׃
4
ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קדשך׃
5
אפפוני מים עד נפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי׃
6
לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי׃
7
בהתעטף עלי נפשי את יהוה זכרתי ותבוא אליך תפלתי אל היכל קדשך׃
8
משמרים הבלי שוא חסדם יעזבו׃
9
ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה׃
Deutéronome 32:39
ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל׃
1 Samuel 2:6
יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל׃
Job 5:18
כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה׃
Osée 6:1
לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו׃
Osée 6:2
יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃