2 Samuel 7:3-5
3
ויאמר נתן אל המלך כל אשר בלבבך לך עשה כי יהוה עמך׃
4
ויהי בלילה ההוא ויהי דבר יהוה אל נתן לאמר׃
5
לך ואמרת אל עבדי אל דוד כה אמר יהוה האתה תבנה לי בית לשבתי׃
1 Chroniques 17:2-4
2
ויאמר נתן אל דויד כל אשר בלבבך עשה כי האלהים עמך׃
3
ויהי בלילה ההוא ויהי דבר אלהים אל נתן לאמר׃
4
לך ואמרת אל דויד עבדי כה אמר יהוה לא אתה תבנה לי הבית לשבת׃
Esaïe 7:13
ויאמר שמעו נא בית דוד המעט מכם הלאות אנשים כי תלאו גם את אלהי׃
Esaïe 7:14
לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל׃
1 Rois 8:25
ועתה יהוה אלהי ישראל שמר לעבדך דוד אבי את אשר דברת לו לאמר לא יכרת לך איש מלפני ישב על כסא ישראל רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני כאשר הלכת לפני׃
1 Rois 9:4
ואתה אם תלך לפני כאשר הלך דוד אביך בתם לבב ובישר לעשות ככל אשר צויתיך חקי ומשפטי תשמר׃
1 Rois 9:5
והקמתי את כסא ממלכתך על ישראל לעלם כאשר דברתי על דוד אביך לאמר לא יכרת לך איש מעל כסא ישראל׃
1 Rois 11:12
אך בימיך לא אעשנה למען דוד אביך מיד בנך אקרענה׃
1 Rois 11:13
רק את כל הממלכה לא אקרע שבט אחד אתן לבנך למען דוד עבדי ולמען ירושלם אשר בחרתי׃
1 Rois 15:4
כי למען דוד נתן יהוה אלהיו לו ניר בירושלם להקים את בנו אחריו ולהעמיד את ירושלם׃
2 Chroniques 34:3
ובשמונה שנים למלכו והוא עודנו נער החל לדרוש לאלהי דויד אביו ובשתים עשרה שנה החל לטהר את יהודה וירושלם מן הבמות והאשרים והפסלים והמסכות׃
Psaumes 89:3
כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי׃
Psaumes 89:4
עד עולם אכין זרעך ובניתי לדר ודור כסאך סלה׃
Matthieu 22:32
אנכי אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב והוא איננו אלהי המתים כי אם אלהי החיים׃
2 Rois 19:20
וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמר כה אמר יהוה אלהי ישראל אשר התפללת אלי אל סנחרב מלך אשור שמעתי׃
Psaumes 34:5
הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו׃
Psaumes 34:6
זה עני קרא ויהוה שמע ומכל צרותיו הושיעו׃
Luc 1:13
ויאמר אליו המלאך אל תירא זכריהו כי נשמעה תפלתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן׃
1 Jean 5:14
וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃
1 Jean 5:15
ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו׃
Psaumes 39:12
שמעה תפלתי יהוה ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי׃
Psaumes 56:8
נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך׃
Psaumes 147:3
הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃
2 Corinthiens 7:6
אבל האלהים המנחם את השפלים נחם אתנו בבוא טיטוס׃
Apocalypse 7:17
כי השה אשר בתוך הכסא הוא ירעם ועל מבועי מים חיים ינהלם ומחה אליהם כל דמעה מעיניהם׃
Job 14:5
אם חרוצים ימיו מספר חדשיו אתך חקו עשית ולא יעבור׃
Psaumes 116:15
יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו׃
Actes 27:24
ויאמר אל תירא פולוס עליך עוד לעמד לפני הקיסר ועתה הנה נתן לך האלהים את כל ההלכים אתך באניה׃