Néhémie 5:19
זכרה לי אלהי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה׃
Néhémie 13:14
זכרה לי אלהי על זאת ואל תמח חסדי אשר עשיתי בבית אלהי ובמשמריו׃
Néhémie 13:22
ואמרה ללוים אשר יהיו מטהרים ובאים שמרים השערים לקדש את יום השבת גם זאת זכרה לי אלהי וחוסה עלי כרב חסדך׃
Néhémie 13:31
ולקרבן העצים בעתים מזמנות ולבכורים זכרה לי אלהי לטובה׃
Psaumes 18:20-27
20
יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי׃
21
כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי׃
22
כי כל משפטיו לנגדי וחקתיו לא אסיר מני׃
23
ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני׃
24
וישב יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו׃
25
עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם׃
26
עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל׃
27
כי אתה עם עני תושיע ועינים רמות תשפיל׃
Psaumes 20:1-3
1
למנצח מזמור לדוד יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב׃
2
ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך׃
3
יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה׃
Hébreux 6:10
כי האלהים לא יעות צדק לשכח את מעשיכם ואת עמל אהבתכם אשר הראיתם לשמו ששרתם ועודכם משרתים את הקדשים׃
Génèse 5:22
ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
Génèse 5:23
ויהי כל ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה׃
Génèse 6:9
אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח׃
Génèse 17:1
ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים׃
1 Rois 2:4
למען יקים יהוה את דברו אשר דבר עלי לאמר אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני באמת בכל לבבם ובכל נפשם לאמר לא יכרת לך איש מעל כסא ישראל׃
2 Chroniques 31:20
ויעש כזאת יחזקיהו בכל יהודה ויעש הטוב והישר והאמת לפני יהוה אלהיו׃
2 Chroniques 31:21
ובכל מעשה אשר החל בעבודת בית האלהים ובתורה ובמצוה לדרש לאלהיו בכל לבבו עשה והצליח׃
Job 23:11
באשרו אחזה רגלי דרכו שמרתי ולא אט׃
Job 23:12
מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי פיו׃
Psaumes 16:8
שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט׃
Psaumes 32:2
אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה׃
Jean 1:47
וירא ישוע את נתנאל בא לקראתו ויאמר עליו הנה באמת בן ישראל אשר אין בו רמיה׃
2 Corinthiens 1:12
כי זאת היא תהלתנו עדות לבבנו אשר בתם וישר אלהים התהלכנו בעולם וביותר אתכם ולא בחכמת הבשר כי אם בחסד אלהים׃
1 Jean 3:21
אהובי אם לבבנו לא ירשיענו בטחון לנו באלהים׃
1 Jean 3:22
וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃
1 Rois 15:14
והבמות לא סרו רק לבב אסא היה שלם עם יהוה כל ימיו׃
1 Chroniques 29:9
וישמחו העם על התנדבם כי בלב שלם התנדבו ליהוה וגם דויד המלך שמח שמחה גדולה׃
1 Chroniques 29:19
ולשלמה בני תן לבב שלם לשמור מצותיך עדותיך וחקיך ולעשות הכל ולבנות הבירה אשר הכינותי׃
2 Chroniques 16:9
כי יהוה עיניו משטטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שלם אליו נסכלת על זאת כי מעתה יש עמך מלחמות׃
2 Chroniques 25:2
ויעש הישר בעיני יהוה רק לא בלבב שלם׃
Psaumes 101:2
אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי׃
Psaumes 119:80
יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש׃
2 Samuel 12:21
ויאמרו עבדיו אליו מה הדבר הזה אשר עשיתה בעבור הילד חי צמת ותבך וכאשר מת הילד קמת ותאכל לחם׃
2 Samuel 12:22
ויאמר בעוד הילד חי צמתי ואבכה כי אמרתי מי יודע יחנני יהוה וחי הילד׃
Esdras 10:1
וכהתפלל עזרא וכהתודתו בכה ומתנפל לפני בית האלהים נקבצו אליו מישראל קהל רב מאד אנשים ונשים וילדים כי בכו העם הרבה בכה׃
Néhémie 1:4
ויהי כשמעי את הדברים האלה ישבתי ואבכה ואתאבלה ימים ואהי צם ומתפלל לפני אלהי השמים׃
Psaumes 6:8
סורו ממני כל פעלי און כי שמע יהוה קול בכיי׃
Psaumes 102:9
כי אפר כלחם אכלתי ושקוי בבכי מסכתי׃
Osée 12:4
וישר אל מלאך ויכל בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו׃
Hébreux 5:7
אשר בימי היותו בבשר הקריב תפלות ותחנונים בצעקה גדולה ובדעות לפני מי שיכול להושיעו ממות ויעתר לו מפני יראתו׃