2 Rois 20:8
ויאמר חזקיהו אל ישעיהו מה אות כי ירפא יהוה לי ועליתי ביום השלישי בית יהוה׃
Psaumes 42:1
למנצח משכיל לבני קרח כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלהים׃
Psaumes 42:2
צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים׃
Psaumes 84:1
למנצח על הגתית לבני קרח מזמור מה ידידות משכנותיך יהוה צבאות׃
Psaumes 84:2
נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות יהוה לבי ובשרי ירננו אל אל חי׃
Psaumes 84:10-12
10
כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשע׃
11
כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים׃
12
יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך׃
Psaumes 118:18
יסר יסרני יה ולמות לא נתנני׃
Psaumes 118:19
פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה׃
Psaumes 122:1
שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך׃
Jean 5:14
ויהי אחרי כן וימצאהו ישוע בבית המקדש ויאמר אליו הנה נרפא לך אל תוסיף לחטא פן תאנה אליך רעה גדולה מזאת׃