Psaumes 9:13
חננני יהוה ראה עניי משנאי מרוממי משערי מות׃
Psaumes 9:14
למען אספרה כל תהלתיך בשערי בת ציון אגילה בישועתך׃
Psaumes 27:5
כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני׃
Psaumes 27:6
ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליהוה׃
Psaumes 30:11
הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה׃
Psaumes 30:12
למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך׃
Psaumes 51:15
אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך׃
Psaumes 66:13-15
13
אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי׃
14
אשר פצו שפתי ודבר פי בצר לי׃
15
עלות מחים אעלה לך עם קטרת אילים אעשה בקר עם עתודים סלה׃
Psaumes 145:2
בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד׃
Psaumes 150:4
הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב׃
Habaquq 3:19
יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי׃