Psaumes 6:5
כי אין במות זכרך בשאול מי יודה לך׃
Psaumes 30:9
מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך׃
Psaumes 88:11
היספר בקבר חסדך אמונתך באבדון׃
Psaumes 115:17
לא המתים יהללו יה ולא כל ירדי דומה׃
Psaumes 115:18
ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללו יה׃
Ecclesiaste 9:10
כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה׃
Nombres 16:33
וירדו הם וכל אשר להם חיים שאלה ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל׃
Proverbes 14:32
ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃
Matthieu 8:12
אבל בני המלכות המה יגרשו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרוק השנים׃
Matthieu 25:46
וילכו אלה למעצבת עולם והצדיקים לחיי עולם׃
Luc 16:26-31
26
ומלבד כל זאת שוחה גדולה מפסקת בינינו וביניכם לבלתי יוכלו עבור החפצים ללכת מפה אליכם ולבלתי יעברו משם אלינו׃
27
ויאמר אם כן אבי שאל אני מאתך כי תשלח אתו אל בית אבי׃
28
כי יש לי חמשה אחים למען יעיד בהם פן יבאו גם הם אל מקום המעצבה הזה׃
29
ויאמר אברהם יש להם משה והנביאים אליהם ישמעון׃
30
ויאמר לא כן אבי אברהם אך אם ילך אליהם אחד מן המתים אז ישובו׃
31
ויאמר אליו אם לא ישמעו אל משה ואל הנביאים גם כי יקום אחד מן המתים לא יאמינו׃