Job 3:25
כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי׃
Job 3:26
לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רגז׃
Job 29:18
ואמר עם קני אגוע וכחול ארבה ימים׃
Psaumes 30:6
ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם׃
Psaumes 30:7
יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל׃
Psaumes 30:3
יהוה העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור׃
Psaumes 40:2
ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשרי׃
Psaumes 86:13
כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה׃
Psaumes 88:4-6
4
נחשבתי עם יורדי בור הייתי כגבר אין איל׃
5
במתים חפשי כמו חללים שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו׃
6
שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות׃
Jonas 2:6
לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי׃
Esaïe 43:25
אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר׃
Psaumes 10:2
בגאות רשע ידלק עני יתפשו במזמות זו חשבו׃
Psaumes 85:2
נשאת עון עמך כסית כל חטאתם סלה׃
Jérémie 31:34
ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד׃
Michée 7:18
מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא׃
Michée 7:19
ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם׃