Esaïe 64:5
פגעת את שש ועשה צדק בדרכיך יזכרוך הן אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע׃
Deutéronome 8:3
ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם׃
Job 33:19-28
19
והוכח במכאוב על משכבו וריב עצמיו אתן׃
20
וזהמתו חיתו לחם ונפשו מאכל תאוה׃
21
יכל בשרו מראי ושפי עצמותיו לא ראו׃
22
ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים׃
23
אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו׃
24
ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר׃
25
רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו׃
26
יעתר אל אלוה וירצהו וירא פניו בתרועה וישב לאנוש צדקתו׃
27
ישר על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי׃
28
פדה נפשי מעבר בשחת וחיתי באור תראה׃
Psaumes 71:20
אשר הראיתנו צרות רבות ורעות תשוב תחיינו ומתהמות הארץ תשוב תעלני׃
Matthieu 4:4
ויען ויאמר הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יי׃
1 Corinthiens 11:32
וכאשר נדון נוסר על יד האדון למען לא נחיב עם העולם׃
2 Corinthiens 4:17
כי לחצנו אשר הוא קל ואך לרגע יביא לנו כבוד עולמים גדול ורב עד למאד׃
Hébreux 12:10
כי המה יסרונו כטוב בעיניהם לימים מעטים אבל זה להועיל למען יהיה לנו חלק בקדשתו׃
Hébreux 12:11
וכל מוסר בעת עברו עלינו איננו שמחה בעינינו כי אם יגון אולם באחריתו יתן פרי שלום לצדקה למלמדים בו׃