Job 30:29
אח הייתי לתנים ורע לבנות יענה׃
Psaumes 102:4-7
4
הוכה כעשב ויבש לבי כי שכחתי מאכל לחמי׃
5
מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי׃
6
דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות׃
7
שקדתי ואהיה כצפור בודד על גג׃
Esaïe 59:11
נהמה כדבים כלנו וכיונים הגה נהגה נקוה למשפט ואין לישועה רחקה ממנו׃
Ezechiel 7:16
ופלטו פליטיהם והיו אל ההרים כיוני הגאיות כלם המות איש בעונו׃
Nahoum 2:7
והצב גלתה העלתה ואמהתיה מנהגות כקול יונים מתפפת על לבבהן׃
Psaumes 69:3
יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי׃
Psaumes 119:82
כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני׃
Psaumes 119:123
עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך׃
Psaumes 123:1-4
1
שיר המעלות אליך נשאתי את עיני הישבי בשמים׃
2
הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל יהוה אלהינו עד שיחננו׃
3
חננו יהוה חננו כי רב שבענו בוז׃
4
רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים׃
Lamentations 4:17
עודינה תכלינה עינינו אל עזרתנו הבל בצפיתנו צפינו אל גוי לא יושע׃
Psaumes 119:122
ערב עבדך לטוב אל יעשקני זדים׃
Psaumes 143:7
מהר ענני יהוה כלתה רוחי אל תסתר פניך ממני ונמשלתי עם ירדי בור׃