1 Rois 13:24-26
24
וילך וימצאהו אריה בדרך וימיתהו ותהי נבלתו משלכת בדרך והחמור עמד אצלה והאריה עמד אצל הנבלה׃
25
והנה אנשים עברים ויראו את הנבלה משלכת בדרך ואת האריה עמד אצל הנבלה ויבאו וידברו בעיר אשר הנביא הזקן ישב בה׃
26
וישמע הנביא אשר השיבו מן הדרך ויאמר איש האלהים הוא אשר מרה את פי יהוה ויתנהו יהוה לאריה וישברהו וימתהו כדבר יהוה אשר דבר לו׃
1 Rois 20:36
ויאמר לו יען אשר לא שמעת בקול יהוה הנך הולך מאתי והכך האריה וילך מאצלו וימצאהו האריה ויכהו׃
Job 10:16
ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא בי׃
Job 10:17
תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי׃
Job 16:12-14
12
שלו הייתי ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו למטרה׃
13
יסבו עלי רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי׃
14
יפרצני פרץ על פני פרץ ירץ עלי כגבור׃
Psaumes 39:10
הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי׃
Psaumes 50:22
בינו נא זאת שכחי אלוה פן אטרף ואין מציל׃
Psaumes 51:8
תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית׃
Daniel 6:24
ואמר מלכא והיתיו גבריא אלך די אכלו קרצוהי די דניאל ולגב אריותא רמו אנון בניהון ונשיהון ולא מטו לארעית גבא עד די שלטו בהון אריותא וכל גרמיהון הדקו׃
Osée 5:14
כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואין מציל׃
1 Corinthiens 11:30-32
30
בעבור זאת יש בכם חולים וחלשים רבים והרבה ישנו המות׃
31
כי אם נבחן את נפשנו לא נהיה נדונים׃
32
וכאשר נדון נוסר על יד האדון למען לא נחיב עם העולם׃