Deutéronome 32:14
חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים ואילים בני בשן ועתודים עם חלב כליות חטה ודם ענב תשתה חמר׃
Deutéronome 32:42
אשכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעות אויב׃
Psaumes 17:13
קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך׃
Jérémie 46:10
והיום ההוא לאדני יהוה צבאות יום נקמה להנקם מצריו ואכלה חרב ושבעה ורותה מדמם כי זבח לאדני יהוה צבאות בארץ צפון אל נהר פרת׃
Jérémie 47:6
הוי חרב ליהוה עד אנה לא תשקטי האספי אל תערך הרגעי ודמי׃
Ezechiel 21:3-5
3
ואמרת לאדמת ישראל כה אמר יהוה הנני אליך והוצאתי חרבי מתערה והכרתי ממך צדיק ורשע׃
4
יען אשר הכרתי ממך צדיק ורשע לכן תצא חרבי מתערה אל כל בשר מנגב צפון׃
5
וידעו כל בשר כי אני יהוה הוצאתי חרבי מתערה לא תשוב עוד׃
Ezechiel 21:9-11
9
בן אדם הנבא ואמרת כה אמר אדני אמר חרב חרב הוחדה וגם מרוטה׃
10
למען טבח טבח הוחדה למען היה לה ברק מרטה או נשיש שבט בני מאסת כל עץ׃
11
ויתן אתה למרטה לתפש בכף היא הוחדה חרב והיא מרטה לתת אותה ביד הורג׃
Sophonie 2:12
גם אתם כושים חללי חרבי המה׃
Apocalypse 1:16
ויהי לו ביד ימינו שבעה כוכבים ומפיו יוצאת חרב פיפיות חדה ופניו כשמש המאיר בגבורתו׃
Esaïe 63:1
מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו צעה ברב כחו אני מדבר בצדקה רב להושיע׃
Psaumes 137:7
זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה׃
Jérémie 49:7-22
7
לאדום כה אמר יהוה צבאות האין עוד חכמה בתימן אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם׃
8
נסו הפנו העמיקו לשבת ישבי דדן כי איד עשו הבאתי עליו עת פקדתיו׃
9
אם בצרים באו לך לא ישארו עוללות אם גנבים בלילה השחיתו דים׃
10
כי אני חשפתי את עשו גליתי את מסתריו ונחבה לא יוכל שדד זרעו ואחיו ושכניו ואיננו׃
11
עזבה יתמיך אני אחיה ואלמנתיך עלי תבטחו׃
12
כי כה אמר יהוה הנה אשר אין משפטם לשתות הכוס שתו ישתו ואתה הוא נקה תנקה לא תנקה כי שתה תשתה׃
13
כי בי נשבעתי נאם יהוה כי לשמה לחרפה לחרב ולקללה תהיה בצרה וכל עריה תהיינה לחרבות עולם׃
14
שמועה שמעתי מאת יהוה וציר בגוים שלוח התקבצו ובאו עליה וקומו למלחמה׃
15
כי הנה קטן נתתיך בגוים בזוי באדם׃
16
תפלצתך השיא אתך זדון לבך שכני בחגוי הסלע תפשי מרום גבעה כי תגביה כנשר קנך משם אורידך נאם יהוה׃
17
והיתה אדום לשמה כל עבר עליה ישם וישרק על כל מכותה׃
18
כמהפכת סדם ועמרה ושכניה אמר יהוה לא ישב שם איש ולא יגור בה בן אדם׃
19
הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נוה איתן כי ארגיעה אריצנו מעליה ומי בחור אליה אפקד כי מי כמוני ומי יעידני ומי זה רעה אשר יעמד לפני׃
20
לכן שמעו עצת יהוה אשר יעץ אל אדום ומחשבותיו אשר חשב אל ישבי תימן אם לא יסחבום צעירי הצאן אם לא ישים עליהם נוהם׃
21
מקול נפלם רעשה הארץ צעקה בים סוף נשמע קולה׃
22
הנה כנשר יעלה וידאה ויפרש כנפיו על בצרה והיה לב גבורי אדום ביום ההוא כלב אשה מצרה׃
Ezechiel 25:12-14
12
כה אמר אדני יהוה יען עשות אדום בנקם נקם לבית יהודה ויאשמו אשום ונקמו בהם׃
13
לכן כה אמר אדני יהוה ונטתי ידי על אדום והכרתי ממנה אדם ובהמה ונתתיה חרבה מתימן ודדנה בחרב יפלו׃
14
ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל ועשו באדום כאפי וכחמתי וידעו את נקמתי נאם אדני יהוה׃
Amos 1:11
כה אמר יהוה על שלשה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שמרה נצח׃
Amos 1:12
ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בצרה׃
Abdias 1:1-9
1
חזון עבדיה כה אמר אדני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה וציר בגוים שלח קומו ונקומה עליה למלחמה׃
2
הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד׃
3
זדון לבך השיאך שכני בחגוי סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ׃
4
אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם יהוה׃
5
אם גנבים באו לך אם שודדי לילה איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם בצרים באו לך הלוא ישאירו עללות׃
6
איך נחפשו עשו נבעו מצפניו׃
7
עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיאוך יכלו לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו׃
8
הלוא ביום ההוא נאם יהוה והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו׃
9
וחתו גבוריך תימן למען יכרת איש מהר עשו מקטל׃
Malachie 1:4
כי תאמר אדום רששנו ונשוב ונבנה חרבות כה אמר יהוה צבאות המה יבנו ואני אהרוס וקראו להם גבול רשעה והעם אשר זעם יהוה עד עולם׃
Deutéronome 27:15-26
15
ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן׃
16
ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן׃
17
ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן׃
18
ארור משגה עור בדרך ואמר כל העם אמן׃
19
ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן׃
20
ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל העם אמן׃
21
ארור שכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן׃
22
ארור שכב עם אחתו בת אביו או בת אמו ואמר כל העם אמן׃
23
ארור שכב עם חתנתו ואמר כל העם אמן׃
24
ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן׃
25
ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן׃
26
ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן׃
Deutéronome 29:18-21
18
פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו ללכת לעבד את אלהי הגוים ההם פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה׃
19
והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשררות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה׃
20
לא יאבה יהוה סלח לו כי אז יעשן אף יהוה וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה יהוה את שמו מתחת השמים׃
21
והבדילו יהוה לרעה מכל שבטי ישראל ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה׃
Matthieu 25:41
ואז יאמר גם אל הנצבים לשמאלו לכו מעלי אתם הארורים אל אש עולם המוכנה לשטן ולמלאכיו׃
1 Corinthiens 16:22
מי שלא יאהב את האדון ישוע המשיח יחרם מרן אתא׃
Galates 3:10
כי בני מעשי התורה תחת הקללה המה שנאמר ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם׃
2 Pierre 2:14
עינים להם מלאות נאפים אשר לא תחדלות מחטוא ואת נפשות הפתאים יצודדו ולב מלמד בצע להם בני המארה׃