Esaïe 3:16
ויאמר יהוה יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטוות גרון ומשקרות עינים הלוך וטפוף תלכנה וברגליהם תעכסנה׃
Esaïe 47:7
ותאמרי לעולם אהיה גברת עד לא שמת אלה על לבך לא זכרת אחריתה׃
Esaïe 47:8
ועתה שמעי זאת עדינה היושבת לבטח האמרה בלבבה אני ואפסי עוד לא אשב אלמנה ולא אדע שכול׃
Deutéronome 28:56
הרכה בך והענגה אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה׃
Jérémie 6:2-6
2
הנוה והמענגה דמיתי בת ציון׃
3
אליה יבאו רעים ועדריהם תקעו עליה אהלים סביב רעו איש את ידו׃
4
קדשו עליה מלחמה קומו ונעלה בצהרים אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב׃
5
קומו ונעלה בלילה ונשחיתה ארמנותיה׃
6
כי כה אמר יהוה צבאות כרתו עצה ושפכו על ירושלם סללה היא העיר הפקד כלה עשק בקרבה׃
Jérémie 48:11
שאנן מואב מנעוריו ושקט הוא אל שמריו ולא הורק מכלי אל כלי ובגולה לא הלך על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר׃
Jérémie 48:12
לכן הנה ימים באים נאם יהוה ושלחתי לו צעים וצעהו וכליו יריקו ונבליהם ינפצו׃
Lamentations 4:5
האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות׃
Amos 6:1-6
1
הוי השאננים בציון והבטחים בהר שמרון נקבי ראשית הגוים ובאו להם בית ישראל׃
2
עברו כלנה וראו ולכו משם חמת רבה ורדו גת פלשתים הטובים מן הממלכות האלה אם רב גבולם מגבלכם׃
3
המנדים ליום רע ותגישון שבת חמס׃
4
השכבים על מטות שן וסרחים על ערשותם ואכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבק׃
5
הפרטים על פי הנבל כדויד חשבו להם כלי שיר׃
6
השתים במזרקי יין וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו על שבר יוסף׃
Esaïe 28:23
האזינו ושמעו קולי הקשיבו ושמעו אמרתי׃
Juges 9:7
ויגדו ליותם וילך ויעמד בראש הר גרזים וישא קולו ויקרא ויאמר להם שמעו אלי בעלי שכם וישמע אליכם אלהים׃
Psaumes 49:1
למנצח לבני קרח מזמור שמעו זאת כל העמים האזינו כל ישבי חלד׃
Psaumes 49:2
גם בני אדם גם בני איש יחד עשיר ואביון׃
Matthieu 13:9
מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃