Esaïe 1:23
שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם׃
Esaïe 5:23
מצדיקי רשע עקב שחד וצדקת צדיקים יסירו ממנו׃
Jérémie 5:26-28
26
כי נמצאו בעמי רשעים ישור כשך יקושים הציבו משחית אנשים ילכדו׃
27
ככלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה על כן גדלו ויעשירו׃
28
שמנו עשתו גם עברו דברי רע דין לא דנו דין יתום ויצליחו ומשפט אביונים לא שפטו׃
Michée 2:11
לו איש הלך רוח ושקר כזב אטף לך ליין ולשכר והיה מטיף העם הזה׃
Michée 7:3
על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא ויעבתוה׃
Matthieu 26:14-16
14
וילך אחד משנים העשר הנקרא יהודה איש קריות אל ראשי הכהנים׃
15
ויאמר מה תתנו לי ואמסרנו בידכם וישקלו לו שלשים כסף׃
16
ומן העת ההיא בקש תאנה למסר אותו׃
Matthieu 26:59-16
Matthieu 26:60-16
Psaumes 10:7-10
7
אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון׃
8
ישב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו׃
9
יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו׃
10
ודכה ישח ונפל בעצומיו חלכאים׃
Psaumes 64:4-6
4
לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃
5
יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃
6
יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃
Psaumes 82:2-5
2
עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה׃
3
שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו׃
4
פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו׃
5
לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ׃
Jérémie 18:18
ויאמרו לכו ונחשבה על ירמיהו מחשבות כי לא תאבד תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא לכו ונכהו בלשון ואל נקשיבה אל כל דבריו׃
Michée 7:2
אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם׃
Matthieu 26:4
ויועצו יחדו לתפש את ישוע בערמה ולהמיתו׃
Esaïe 59:3
כי כפיכם נגאלו בדם ואצבעותיכם בעון שפתותיכם דברו שקר לשונכם עולה תהגה׃
Esaïe 59:4
אין קרא בצדק ואין נשפט באמונה בטוח על תהו ודבר שוא הרו עמל והוליד און׃
1 Rois 21:10-14
10
והושיבו שנים אנשים בני בליעל נגדו ויעדהו לאמר ברכת אלהים ומלך והוציאהו וסקלהו וימת׃
11
ויעשו אנשי עירו הזקנים והחרים אשר הישבים בעירו כאשר שלחה אליהם איזבל כאשר כתוב בספרים אשר שלחה אליהם׃
12
קראו צום והשיבו את נבות בראש העם׃
13
ויבאו שני האנשים בני בליעל וישבו נגדו ויעדהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמר ברך נבות אלהים ומלך ויצאהו מחוץ לעיר ויסקלהו באבנים וימת׃
14
וישלחו אל איזבל לאמר סקל נבות וימת׃
Actes 6:11-13
11
ויסיתו בו אנשים אמרים שמענו אתו מדבר גדופים במשה ובאלהים׃
12
ויעוררו את העם ואת הזקנים והסופרים ויקומו עליו ויחטפהו ויביאהו לפני הסנהדרין׃
13
ויעמידו עדי שקר אשר אמרו האיש הזה איננו חדל מהטיח דברים נגד מקום הקדש הזה ונגד התורה׃