1 Samuel 24:13
כאשר יאמר משל הקדמני מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה בך׃
1 Samuel 25:10
ויען נבל את עבדי דוד ויאמר מי דוד ומי בן ישי היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדניו׃
1 Samuel 25:11
ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגזזי ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזה המה׃
Jérémie 13:23
היהפך כושי עורו ונמר חברברתיו גם אתם תוכלו להיטיב למדי הרע׃
Matthieu 12:34-36
34
ילדי הצפעונים איכה תוכלו למלל טוב ואתם רעים כי משפעת הלב ימלל הפה׃
35
האיש הטוב מאוצר לבו הטוב מוציא את הטוב והאיש הרע מאוצר הרע מוציא רע׃
36
ואני אמר לכם כל מלה בטלה אשר ידברו בני האדם יתנו עליה חשבון ביום הדין׃
Matthieu 15:19
כי מן הלב יוצאות מחשבות רע רציחות נאופים זנונים גנבות עדיות שקר וגדופים׃
Jacques 3:5
ראה מה גדול היער ואש קטנה תבעירנו גם הלשון אש היא עולם מלא עולה׃
Jacques 3:6
כן הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את כל הגוף ומלהטת את גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם׃
Psaumes 58:1
למנצח אל תשחת לדוד מכתם האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם׃
Psaumes 58:2
אף בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון׃
Osée 7:6
כי קרבו כתנור לבם בארבם כל הלילה ישן אפהם בקר הוא בער כאש להבה׃
Osée 7:7
כלם יחמו כתנור ואכלו את שפטיהם כל מלכיהם נפלו אין קרא בהם אלי׃
Michée 2:1
הוי חשבי און ופעלי רע על משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש לאל ידם׃
Michée 2:2
וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו׃
Actes 5:3
ויאמר פטרוס חנניה למה זה מלא השטן את לבבך לשקר ברוח הקדש ולהסתיר ממחיר השדה׃
Actes 5:4
הלא שלך היה טרם המכרו וגם אחרי נמכר היה בידך ולמה שמת על לבבך הדבר הזה לא שקרת בבני אדם כי אם באלהים׃
Actes 8:21
אין לך חלק וגורל בדבר הזה כי לבבך איננו ישר לפני האלהים׃
Actes 8:22
ועתה שוב מרעתך זאת והתחנן אל האלהים אולי תסלח לך מזמת לבבך׃
Jacques 1:14
כי אם ינסה כל איש בתאות נפשו אשר תסיתהו ותפתהו׃
Jacques 1:15
ואחרי כן הרתה התאות ותלד חטא והחטא כי נשלם יוליד את המות׃
Job 22:5-9
5
הלא רעתך רבה ואין קץ לעונתיך׃
6
כי תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט׃
7
לא מים עיף תשקה ומרעב תמנע לחם׃
8
ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה׃
9
אלמנות שלחת ריקם וזרעות יתמים ידכא׃
Job 24:2-16
2
גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו׃
3
חמור יתומים ינהגו יחבלו שור אלמנה׃
4
יטו אביונים מדרך יחד חבאו עניי ארץ׃
5
הן פראים במדבר יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם לנערים׃
6
בשדה בלילו יקצירו וכרם רשע ילקשו׃
7
ערום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה׃
8
מזרם הרים ירטבו ומבלי מחסה חבקו צור׃
9
יגזלו משד יתום ועל עני יחבלו׃
10
ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר׃
11
בין שורתם יצהירו יקבים דרכו ויצמאו׃
12
מעיר מתים ינאקו ונפש חללים תשוע ואלוה לא ישים תפלה׃
13
המה היו במרדי אור לא הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו׃
14
לאור יקום רוצח יקטל עני ואביון ובלילה יהי כגנב׃
15
ועין נאף שמרה נשף לאמר לא תשורני עין וסתר פנים ישים׃
16
חתר בחשך בתים יומם חתמו למו לא ידעו אור׃
Proverbes 11:24-26
24
יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך למחסור׃
25
נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא׃
26
מנע בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר׃
Amos 2:6
כה אמר יהוה על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים׃
Amos 2:7
השאפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי׃
Amos 8:6
לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשביר׃
Michée 3:1-3
1
ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את המשפט׃
2
שנאי טוב ואהבי רעה גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם׃
3
ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת׃
Matthieu 23:14
אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי בלעים אתם את בתי האלמנות ומאריכים בתפלה למראה עין תחת זאת משפט על יתר תקחו׃
Jacques 1:27
זאת העבודה הטהורה והברה לפני האלהים אבינו לבקר את היתומים והאלמנות בלחצם ולשמר את עצמו נקי מחלאת העולם׃