Esaïe 5:20
הוי האמרים לרע טוב ולטוב רע שמים חשך לאור ואור לחשך שמים מר למתוק ומתוק למר׃
Psaumes 15:4
נבזה בעיניו נמאס ואת יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר׃
Malachie 3:18
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו׃
1 Samuel 25:3-8
3
ושם האיש נבל ושם אשתו אבגיל והאשה טובת שכל ויפת תאר והאיש קשה ורע מעללים והוא כלבו׃
4
וישמע דוד במדבר כי גזז נבל את צאנו׃
5
וישלח דוד עשרה נערים ויאמר דוד לנערים עלו כרמלה ובאתם אל נבל ושאלתם לו בשמי לשלום׃
6
ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום׃
7
ועתה שמעתי כי גזזים לך עתה הרעים אשר לך היו עמנו לא הכלמנום ולא נפקד להם מאומה כל ימי היותם בכרמל׃
8
שאל את נעריך ויגידו לך וימצאו הנערים חן בעיניך כי על יום טוב בנו תנה נא את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד׃
Proverbes 23:6-8
6
אל תלחם את לחם רע עין ואל תתאו למטעמתיו׃
7
כי כמו שער בנפשו כן הוא אכל ושתה יאמר לך ולבו בל עמך׃
8
פתך אכלת תקיאנה ושחת דבריך הנעימים׃