Esaïe 19:5-7
5
ונשתו מים מהים ונהר יחרב ויבש׃
6
והאזניחו נהרות דללו וחרבו יארי מצור קנה וסוף קמלו׃
7
ערות על יאור על פי יאור וכל מזרע יאור ייבש נדף ואיננו׃
Esaïe 30:23
ונתן מטר זרעך אשר תזרע את האדמה ולחם תבואת האדמה והיה דשן ושמן ירעה מקניך ביום ההוא כר נרחב׃
Esaïe 55:10
כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזרע ולחם לאכל׃
Esaïe 55:11
כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו׃
Ecclesiaste 11:1
שלח לחמך על פני המים כי ברב הימים תמצאנו׃
Actes 2:41
ויקבלו את דברו בשמחה ויטבלו וביום ההוא נוספו כשלשת אלפי נפש׃
Actes 4:4
ורבים מהשמעים את הדבר האמינו ויהי מספר האנשים כחמשת אלפים׃
Actes 5:14
אבל נספחו עוד יתר מאמינים אל האדון אנשים ונשים הרבה מאד׃
1 Corinthiens 3:6
אני נטעתי ואפולוס השקה אבל האלהים הוא הצמיח׃
Jacques 3:18
ופרי הצדקה בשלום יזרע לעשי השלום׃
Esaïe 30:24
והאלפים והעירים עבדי האדמה בליל חמיץ יאכלו אשר זרה ברחת ובמזרה׃
1 Corinthiens 9:9-11
9
כי כתוב בתורת משה לא תחסם שור בדישו הלשורים הושש האלהים׃
10
או אך למעננו מדבר אכן למעננו נכתב כי החרש יחרש אלי תקוה והדש ידוש אלי תקוה לקחת חלקו בתקוה׃
11
אם זרענו בכם עניני הרוח הכי דבר גדול הוא אם נקצר מכם עניני הבשר׃