Lamentations 2:11
כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי בעטף עולל ויונק ברחבות קריה׃
Lamentations 4:3
גם תנין חלצו שד היניקו גוריהן בת עמי לאכזר כי ענים במדבר׃
Lamentations 4:4
דבק לשון יונק אל חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם׃
Deutéronome 8:7
כי יהוה אלהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר׃
Deutéronome 8:8
ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש׃
Deutéronome 11:11
והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעת למטר השמים תשתה מים׃
Deutéronome 11:12
ארץ אשר יהוה אלהיך דרש אתה תמיד עיני יהוה אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה׃
Ezechiel 20:6
ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש צבי היא לכל הארצות׃
Ezechiel 20:15
וגם אני נשאתי ידי להם במדבר לבלתי הביא אותם אל הארץ אשר נתתי זבת חלב ודבש צבי היא לכל הארצות׃