Esaïe 2:19
ובאו במערות צרים ובמחלות עפר מפני פחד יהוה ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ׃
Esaïe 2:21
לבוא בנקרות הצרים ובסעפי הסלעים מפני פחד יהוה ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ׃
Esaïe 22:4
על כן אמרתי שעו מני אמרר בבכי אל תאיצו לנחמני על שד בת עמי׃
Esaïe 22:5
כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לאדני יהוה צבאות בגיא חזיון מקרקר קר ושוע אל ההר׃
Esaïe 33:14
פחדו בציון חטאים אחזה רעדה חנפים מי יגור לנו אש אוכלה מי יגור לנו מוקדי עולם׃
Luc 23:27-30
27
וילכו אחריו המון עם רב והמון נשים והנה ספדות ומקוננות עליו׃
28
ויפן ישוע ויאמר אליהן בנות ירושלים אל תבכינה עלי כי אם על נפשכן בכינה ועל בניכן׃
29
כי הנה ימים באים ואמרו אשרי העקרות ואשרי המעים אשר לא ילדו והשדים אשר לא היניקו׃
30
אז יחלו לאמר אל ההרים נפלו עלינו ואל הגבעות כסונו׃
Jacques 5:5
התעדנתם בארץ והתענגתם והשמנתם את לבכם כמו ליום טבחה׃
Esaïe 20:4
כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש נערים וזקנים ערום ויחף וחשופי שת ערות מצרים׃
Esaïe 47:1-3
1
רדי ושבי על עפר בתולת בת בבל שבי לארץ אין כסא בת כשדים כי לא תוסיפי יקראו לך רכה וענגה׃
2
קחי רחים וטחני קמח גלי צמתך חשפי שבל גלי שוק עברי נהרות׃
3
תגל ערותך גם תראה חרפתך נקם אקח ולא אפגע אדם׃
Deutéronome 28:48
ועבדת את איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השמידו אתך׃
Osée 2:3
פן אפשיטנה ערמה והצגתיה כיום הולדה ושמתיה כמדבר ושתה כארץ ציה והמתיה בצמא׃
Michée 1:8-11
8
על זאת אספדה ואילילה אילכה שילל וערום אעשה מספד כתנים ואבל כבנות יענה׃
9
כי אנושה מכותיה כי באה עד יהודה נגע עד שער עמי עד ירושלם׃
10
בגת אל תגידו בכו אל תבכו בבית לעפרה עפר התפלשתי׃
11
עברי לכם יושבת שפיר עריה בשת לא יצאה יושבת צאנן מספד בית האצל יקח מכם עמדתו׃
Esaïe 3:24
והיה תחת בשם מק יהיה ותחת חגורה נקפה ותחת מעשה מקשה קרחה ותחת פתיגיל מחגרת שק כי תחת יפי׃
Esaïe 15:3
בחוצתיו חגרו שק על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי׃
Jérémie 4:8
על זאת חגרו שקים ספדו והילילו כי לא שב חרון אף יהוה ממנו׃
Jérémie 6:26
בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השדד עלינו׃
Jérémie 49:3
הילילי חשבון כי שדדה עי צעקנה בנות רבה חגרנה שקים ספדנה והתשוטטנה בגדרות כי מלכם בגולה ילך כהניו ושריו יחדיו׃