Esaïe 31:1-5
1
הוי הירדים מצרים לעזרה על סוסים ישענו ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מאד ולא שעו על קדוש ישראל ואת יהוה לא דרשו׃
2
וגם הוא חכם ויבא רע ואת דבריו לא הסיר וקם על בית מרעים ועל עזרת פעלי און׃
3
ומצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר ולא רוח ויהוה יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזר ויחדו כלם יכליון׃
4
כי כה אמר יהוה אלי כאשר יהגה האריה והכפיר על טרפו אשר יקרא עליו מלא רעים מקולם לא יחת ומהמונם לא יענה כן ירד יהוה צבאות לצבא על הר ציון ועל גבעתה׃
5
כצפרים עפות כן יגן יהוה צבאות על ירושלם גנון והציל פסח והמליט׃
Jérémie 37:7
כה אמר יהוה אלהי ישראל כה תאמרו אל מלך יהודה השלח אתכם אלי לדרשני הנה חיל פרעה היצא לכם לעזרה שב לארצו מצרים׃
Esaïe 30:15
כי כה אמר אדני יהוה קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם׃
Esaïe 2:22
חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא׃
Esaïe 7:4
ואמרת אליו השמר והשקט אל תירא ולבבך אל ירך משני זנבות האודים העשנים האלה בחרי אף רצין וארם ובן רמליהו׃
Esaïe 28:12
אשר אמר אליהם זאת המנוחה הניחו לעיף וזאת המרגעה ולא אבוא שמוע׃
Exode 14:13
ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תסיפו לראתם עוד עד עולם׃
Psaumes 76:8
משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה׃
Psaumes 76:9
בקום למשפט אלהים להושיע כל ענוי ארץ סלה׃
Psaumes 118:8
טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃
Psaumes 118:9
טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים׃
Lamentations 3:26
טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה׃
Osée 5:13
וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור׃