Esaïe 29:6
מעם יהוה צבאות תפקד ברעם וברעש וקול גדול סופה וסערה ולהב אש אוכלה׃
Psaumes 2:5
אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו׃
Psaumes 18:13
וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אש׃
Psaumes 18:14
וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם׃
Psaumes 46:6
המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ׃
Job 37:2-5
2
שמעו שמוע ברגז קלו והגה מפיו יצא׃
3
תחת כל השמים ישרהו ואורו על כנפות הארץ׃
4
אחריו ישאג קול ירעם בקול גאונו ולא יעקבם כי ישמע קולו׃
5
ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע׃
Job 40:9
ואם זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם׃
Psaumes 29:3-9
3
קול יהוה על המים אל הכבוד הרעים יהוה על מים רבים׃
4
קול יהוה בכח קול יהוה בהדר׃
5
קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את ארזי הלבנון׃
6
וירקידם כמו עגל לבנון ושרין כמו בן ראמים׃
7
קול יהוה חצב להבות אש׃
8
קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש׃
9
קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃
Ezechiel 10:5
וקול כנפי הכרובים נשמע עד החצר החיצנה כקול אל שדי בדברו׃
Apocalypse 1:15
ומרגלתיו כעין נחשת קלל כצרופות בכור וקולו כקול מים רבים׃
Esaïe 51:9
עורי עורי לבשי עז זרוע יהוה עורי כימי קדם דרות עולמים הלוא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין׃
Esaïe 62:8
נשבע יהוה בימינו ובזרוע עזו אם אתן את דגנך עוד מאכל לאיביך ואם ישתו בני נכר תירושך אשר יגעת בו׃
Exode 15:16
תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זו קנית׃
Psaumes 98:1
מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו׃
Luc 1:51
גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם׃
Esaïe 28:2
הנה חזק ואמץ לאדני כזרם ברד שער קטב כזרם מים כבירים שטפים הניח לארץ ביד׃
Esaïe 32:19
וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר׃
Josué 10:11
ויהי בנסם מפני ישראל הם במורד בית חורן ויהוה השליך עליהם אבנים גדלות מן השמים עד עזקה וימתו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב׃
1 Samuel 7:10
ויהי שמואל מעלה העולה ופלשתים נגשו למלחמה בישראל וירעם יהוה בקול גדול ביום ההוא על פלשתים ויהמם וינגפו לפני ישראל׃
Psaumes 18:13
וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אש׃
Psaumes 18:14
וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם׃
Psaumes 50:1-3
1
מזמור לאסף אל אלהים יהוה דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבאו׃
2
מציון מכלל יפי אלהים הופיע׃
3
יבא אלהינו ואל יחרש אש לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד׃
Psaumes 76:5-8
5
אשתוללו אבירי לב נמו שנתם ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם׃
6
מגערתך אלהי יעקב נרדם ורכב וסוס׃
7
אתה נורא אתה ומי יעמד לפניך מאז אפך׃
8
משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה׃
Psaumes 97:3-5
3
אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו׃
4
האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ׃
5
הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל הארץ׃
Ezechiel 38:19-22
19
ובקנאתי באש עברתי דברתי אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל׃
20
ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וחית השדה וכל הרמש הרמש על האדמה וכל האדם אשר על פני האדמה ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות וכל חומה לארץ תפול׃
21
וקראתי עליו לכל הרי חרב נאם אדני יהוה חרב איש באחיו תהיה׃
22
ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר אתו׃
Michée 1:4
ונמסו ההרים תחתיו והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש כמים מגרים במורד׃
Nahoum 1:2-6
2
אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו׃
3
יהוה ארך אפים וגדול כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו׃
4
גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל׃
5
הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל ישבי בה׃
6
לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו׃
Matthieu 24:7
כי יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה והיה רעב ודבר ורעש הנה והנה׃
2 Thessaloniciens 1:8
באש להבה להשיב נקם לאשר לא ידעו את האלהים ולא שמעו לבשורת אדנינו ישוע המשיח׃
Apocalypse 6:12-17
12
וארא בפתחו את החותם הששי והנה רעש גדול היה ויקדר השמש כשק שער והירח נהפך לדם׃
13
וכוכבי השמים נפלו ארצה כאשר תנוע תאנה ברוח חזקה והשליכה פגיה׃
14
והשמים משו כספר נגלל וכל הר ואי הנתקו ממקומם׃
15
ומלכי הארץ והרזנים ושרי האלפים והעשירים והתקיפים וכל עבד וכל בן חרים התחבאו במערות ובסלעי ההרים׃
16
ויאמרו אל ההרים ואל הסלעים נפלו עלינו וכסונו מפני הישב על הכסא ומפני חמת השה׃
17
כי בא יום עברתו הגדול ומי יוכל להתיצב׃
Apocalypse 11:19
ויפתח היכל יהוה בשמים וירא ארון בריתו בהיכל ויהי ברקים וקלות ורעמים ורעש וברד כבד׃
Apocalypse 14:16-20
16
וישלח הישב בענן את מגלו בארץ והארץ נקצרה׃
17
ומלאך אחר יצא מן ההיכל אשר בשמים וגם לו מגל מלטש בידו׃
18
ויצא מלאך אחר מן המזבח וממשלתו על האש ויקרא קול גדול אל אשר בידו המגל המלטש לאמר שלח מגלך המלטש ובצר את גפן הארץ כי בשלו ענביהם׃
19
וינף המלאך את מגלו על הארץ ויבצר את אשכלת גפן הארץ וישליכם בגת חמת אלהים הגדולה׃
20
ותדרך הגת מחוץ לעיר ויצא דם מן הגת עד רסני הסוסים דרך אלף ושש מאות ריס׃
Apocalypse 16:18-21
18
ויהיו קלות ורעמים וברקים ויהי רעש גדול אשר לא היה כמהו למן היות אדם על הארץ רעש כזה גדול עד מאד׃
19
והעיר הגדולה נחלקה לשלשה חלקים ותפלנה ערי הגוים ותזכר בבל הגדולה לפני אלהים לתת לה כוס יין חמת אפו׃
20
וינס כל אי וההרים לא נמצאו׃
21
וברד כבד כככר ירד מן השמים על בני האדם ויגדפו בני האדם את האלהים על אדות מכת הברד כי כבדה מכתו מאד׃