Esaïe 5:26-30
26
ונשא נס לגוים מרחוק ושרק לו מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא׃
27
אין עיף ואין כושל בו לא ינום ולא יישן ולא נפתח אזור חלציו ולא נתק שרוך נעליו׃
28
אשר חציו שנונים וכל קשתתיו דרכות פרסות סוסיו כצר נחשבו וגלגליו כסופה׃
29
שאגה לו כלביא ושאג ככפירים וינהם ויאחז טרף ויפליט ואין מציל׃
30
וינהם עליו ביום ההוא כנהמת ים ונבט לארץ והנה חשך צר ואור חשך בעריפיה׃
Esaïe 10:28-32
28
בא על עית עבר במגרון למכמש יפקיד כליו׃
29
עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה׃
30
צהלי קולך בת גלים הקשיבי לישה עניה ענתות׃
31
נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו׃
32
עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית ציון גבעת ירושלם׃
Esaïe 31:1
הוי הירדים מצרים לעזרה על סוסים ישענו ויבטחו על רכב כי רב ועל פרשים כי עצמו מאד ולא שעו על קדוש ישראל ואת יהוה לא דרשו׃
Deutéronome 28:25
יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ׃
2 Rois 25:5
וירדפו חיל כשדים אחר המלך וישגו אתו בערבות ירחו וכל חילו נפצו מעליו׃
Psaumes 33:17
שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט׃
Psaumes 147:10
לא בגבורת הסוס יחפץ לא בשוקי האיש ירצה׃
Jérémie 52:7
ותבקע העיר וכל אנשי המלחמה יברחו ויצאו מהעיר לילה דרך שער בין החמתים אשר על גן המלך וכשדים על העיר סביב וילכו דרך הערבה׃
Amos 2:14-16
14
ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כחו וגבור לא ימלט נפשו׃
15
ותפש הקשת לא יעמד וקל ברגליו לא ימלט ורכב הסוס לא ימלט נפשו׃
16
ואמיץ לבו בגבורים ערום ינוס ביום ההוא נאם יהוה׃
Amos 9:1
ראיתי את אדני נצב על המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרג לא ינוס להם נס ולא ימלט להם פליט׃
Michée 1:13
רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית חטאת היא לבת ציון כי בך נמצאו פשעי ישראל׃
Deutéronome 28:49
ישא יהוה עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו׃
Jérémie 4:13
הנה כעננים יעלה וכסופה מרכבותיו קלו מנשרים סוסיו אוי לנו כי שדדנו׃
Lamentations 4:19
קלים היו רדפינו מנשרי שמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו׃
Habaquq 1:8
וקלו מנמרים סוסיו וחדו מזאבי ערב ופשו פרשיו ופרשיו מרחוק יבאו יעפו כנשר חש לאכול׃