Esaïe 9:19-21
19
בעברת יהוה צבאות נעתם ארץ ויהי העם כמאכלת אש איש אל אחיו לא יחמלו׃
20
ויגזר על ימין ורעב ויאכל על שמאול ולא שבעו איש בשר זרעו יאכלו׃
21
מנשה את אפרים ואפרים את מנשה יחדו המה על יהודה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה׃
Esaïe 11:13
וסרה קנאת אפרים וצררי יהודה יכרתו אפרים לא יקנא את יהודה ויהודה לא יצר את אפרים׃
Jérémie 9:3-8
3
וידרכו את לשונם קשתם שקר ולא לאמונה גברו בארץ כי מרעה אל רעה יצאו ואתי לא ידעו נאם יהוה׃
4
איש מרעהו השמרו ועל כל אח אל תבטחו כי כל אח עקוב יעקב וכל רע רכיל יהלך׃
5
ואיש ברעהו יהתלו ואמת לא ידברו למדו לשונם דבר שקר העוה נלאו׃
6
שבתך בתוך מרמה במרמה מאנו דעת אותי נאם יהוה׃
7
לכן כה אמר יהוה צבאות הנני צורפם ובחנתים כי איך אעשה מפני בת עמי׃
8
חץ שוחט לשונם מרמה דבר בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו׃
Jérémie 22:17
כי אין עיניך ולבך כי אם על בצעך ועל דם הנקי לשפוך ועל העשק ועל המרוצה לעשות׃
Ezechiel 22:6
הנה נשיאי ישראל איש לזרעו היו בך למען שפך דם׃
Ezechiel 22:7
אב ואם הקלו בך לגר עשו בעשק בתוכך יתום ואלמנה הונו בך׃
Ezechiel 22:12
שחד לקחו בך למען שפך דם נשך ותרבית לקחת ותבצעי רעיך בעשק ואתי שכחת נאם אדני יהוה׃
Amos 4:1
שמעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שמרון העשקות דלים הרצצות אביונים האמרת לאדניהם הביאה ונשתה׃
Michée 3:1-3
1
ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את המשפט׃
2
שנאי טוב ואהבי רעה גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם׃
3
ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת׃
Michée 3:11-3
Zacharie 7:9-11
9
כה אמר יהוה צבאות לאמר משפט אמת שפטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו׃
10
ואלמנה ויתום גר ועני אל תעשקו ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם׃
11
וימאנו להקשיב ויתנו כתף סררת ואזניהם הכבידו משמוע׃
Malachie 3:5
וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות׃
Jacques 2:6
ואתם הכלמתם את העני הלא העשירים הם העשקים אתכם והם הסחבים אתכם אל בתי דין׃
Jacques 5:4
הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃
Esaïe 1:4
הוי גוי חטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את יהוה נאצו את קדוש ישראל נזרו אחור׃
Lévitique 19:32
מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה׃
2 Rois 2:23
ויעל משם בית אל והוא עלה בדרך ונערים קטנים יצאו מן העיר ויתקלסו בו ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח׃
Job 30:1-12
1
ועתה שחקו עלי צעירים ממני לימים אשר מאסתי אבותם לשית עם כלבי צאני׃
2
גם כח ידיהם למה לי עלימו אבד כלח׃
3
בחסר ובכפן גלמוד הערקים ציה אמש שואה ומשאה׃
4
הקטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמים לחמם׃
5
מן גו יגרשו יריעו עלימו כגנב׃
6
בערוץ נחלים לשכן חרי עפר וכפים׃
7
בין שיחים ינהקו תחת חרול יספחו׃
8
בני נבל גם בני בלי שם נכאו מן הארץ׃
9
ועתה נגינתם הייתי ואהי להם למלה׃
10
תעבוני רחקו מני ומפני לא חשכו רק׃
11
כי יתרו פתח ויענני ורסן מפני שלחו׃
12
על ימין פרחח יקומו רגלי שלחו ויסלו עלי ארחות אידם׃
2 Samuel 16:5-9
5
ובא המלך דוד עד בחורים והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול ושמו שמעי בן גרא יצא יצוא ומקלל׃
6
ויסקל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד וכל העם וכל הגברים מימינו ומשמאלו׃
7
וכה אמר שמעי בקללו צא צא איש הדמים ואיש הבליעל׃
8
השיב עליך יהוה כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתו ויתן יהוה את המלוכה ביד אבשלום בנך והנך ברעתך כי איש דמים אתה׃
9
ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך למה יקלל הכלב המת הזה את אדני המלך אעברה נא ואסירה את ראשו׃
Ecclesiaste 10:5-7
5
יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיצא מלפני השליט׃
6
נתן הסכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו׃
7
ראיתי עבדים על סוסים ושרים הלכים כעבדים על הארץ׃
Matthieu 26:67
וירקו בפניו ויכהו באגרוף ואחרים הכהו על הלחי׃
Matthieu 27:28-30
28
ויפשיטו אותו את בגדיו ויעטפהו מעיל שני׃
29
וישרגו קצים ויעשו עטרת וישימו על ראשו וקנה בימינו ויכרעו לפניו ויתלוצצו בו לאמר שלום לך מלך היהודים׃
30
וירקו בו ויקחו את הקנה ויכהו על ראשו׃
Marc 14:65
ויחלו מהם לרק בו ויחפו את פניו ויכהו באגרף ויאמרו אליו הנבא והמשרתים הכאיבהו בהכותם אותו על הלחי׃
Luc 22:64
ויחפו את ראשו ויכהו על פניו וישאלהו לאמר הנבא מי הוא ההלם אותך׃