Esaïe 57:9
ותשרי למלך בשמן ותרבי רקחיך ותשלחי צריך עד מרחק ותשפילי עד שאול׃
Proverbes 7:17
נפתי משכבי מר אהלים וקנמון׃
Esaïe 22:12
ויקרא אדני יהוה צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגר שק׃
Ezechiel 7:18
וחגרו שקים וכסתה אותם פלצות ואל כל פנים בושה ובכל ראשיהם קרחה׃
Michée 1:16
קרחי וגזי על בני תענוגיך הרחבי קרחתך כנשר כי גלו ממך׃
Esaïe 15:3
בחוצתיו חגרו שק על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי׃
Esaïe 32:9-11
9
נשים שאננות קמנה שמענה קולי בנות בטחות האזנה אמרתי׃
10
ימים על שנה תרגזנה בטחות כי כלה בציר אסף בלי יבוא׃
11
חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על חלצים׃
Job 16:15
שק תפרתי עלי גלדי ועללתי בעפר קרני׃
Jérémie 4:8
על זאת חגרו שקים ספדו והילילו כי לא שב חרון אף יהוה ממנו׃
Jérémie 6:26
בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השדד עלינו׃
Jérémie 48:37
כי כל ראש קרחה וכל זקן גרעה על כל ידים גדדת ועל מתנים שק׃
Jérémie 49:3
הילילי חשבון כי שדדה עי צעקנה בנות רבה חגרנה שקים ספדנה והתשוטטנה בגדרות כי מלכם בגולה ילך כהניו ושריו יחדיו׃
Lamentations 2:10
ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון העלו עפר על ראשם חגרו שקים הורידו לארץ ראשן בתולת ירושלם׃
Ezechiel 27:31
והקריחו אליך קרחה וחגרו שקים ובכו אליך במר נפש מספד מר׃
Joël 1:8
אלי כבתולה חגרת שק על בעל נעוריה׃
Amos 8:10
והפכתי חגיכם לאבל וכל שיריכם לקינה והעליתי על כל מתנים שק ועל כל ראש קרחה ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר׃
Apocalypse 11:3
ואתן לשני עדי ונבאו ימים אלף ומאתים וששים מתכסים בשקים׃
Esaïe 4:4
אם רחץ אדני את צאת בנות ציון ואת דמי ירושלם ידיח מקרבה ברוח משפט וברוח בער׃
Lévitique 26:16
אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם׃
Deutéronome 28:22
יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך׃
Deutéronome 32:24
מזי רעב ולחמי רשף וקטב מרירי ושן בהמות אשלח בם עם חמת זחלי עפר׃
Apocalypse 16:9
ויצרבו בני אדם בחם גדול ויגדפו את שם אלהים אשר לו הממשלה על המכות האלה ולא שבו לתת לו הכבוד׃
Apocalypse 18:9
ויבכו ויספדו עליה מלכי ארץ אשר זנו והתענגו עמה בראתם את עשן שרפתה׃