Esaïe 2:13-15
13
ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנשאים ועל כל אלוני הבשן׃
14
ועל כל ההרים הרמים ועל כל הגבעות הנשאות׃
15
ועל כל מגדל גבה ועל כל חומה בצורה׃
2 Rois 24:14-16
14
והגלה את כל ירושלם ואת כל השרים ואת כל גבורי החיל עשרה אלפים גולה וכל החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם הארץ׃
15
ויגל את יהויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת סריסיו ואת אולי הארץ הוליך גולה מירושלם בבלה׃
16
ואת כל אנשי החיל שבעת אלפים והחרש והמסגר אלף הכל גבורים עשי מלחמה ויביאם מלך בבל גולה בבלה׃
Psaumes 74:9
אותתינו לא ראינו אין עוד נביא ולא אתנו ידע עד מה׃
Lamentations 5:12-14
12
שרים בידם נתלו פני זקנים לא נהדרו׃
13
בחורים טחון נשאו ונערים בעץ כשלו׃
14
זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם׃
Amos 2:3
והכרתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו אמר יהוה׃
Esaïe 9:15
זקן ונשוא פנים הוא הראש ונביא מורה שקר הוא הזנב׃
Ezechiel 8:12
ויאמר אלי הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עשים בחשך איש בחדרי משכיתו כי אמרים אין יהוה ראה אתנו עזב יהוה את הארץ׃
Ezechiel 9:5
ולאלה אמר באזני עברו בעיר אחריו והכו על תחס עיניכם ואל תחמלו׃