Esaïe 1:8
ונותרה בת ציון כסכה בכרם כמלונה במקשה כעיר נצורה׃
Esaïe 4:4
אם רחץ אדני את צאת בנות ציון ואת דמי ירושלם ידיח מקרבה ברוח משפט וברוח בער׃
Matthieu 21:5
אמרו לבת ציון הנה מלכך יבוא לך עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות׃
Luc 23:28
ויפן ישוע ויאמר אליהן בנות ירושלים אל תבכינה עלי כי אם על נפשכן בכינה ועל בניכן׃
Esaïe 24:4
אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבל אמללו מרום עם הארץ׃
Esaïe 32:9-11
9
נשים שאננות קמנה שמענה קולי בנות בטחות האזנה אמרתי׃
10
ימים על שנה תרגזנה בטחות כי כלה בציר אסף בלי יבוא׃
11
חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על חלצים׃
Proverbes 16:18
לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח׃
Proverbes 30:13
דור מה רמו עיניו ועפעפיו ינשאו׃
Ezechiel 16:49
הנה זה היה עון סדם אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה׃
Ezechiel 16:50
ותגבהינה ותעשינה תועבה לפני ואסיר אתהן כאשר ראיתי׃
Sophonie 3:11
ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי כי אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא תוספי לגבהה עוד בהר קדשי׃