Esaïe 48:22
אין שלום אמר יהוה לרשעים׃
Esaïe 57:20
והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט׃
Esaïe 57:21
אין שלום אמר אלהי לרשעים׃
Esaïe 65:13-15
13
לכן כה אמר אדני יהוה הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם תבשו׃
14
הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב ומשבר רוח תילילו׃
15
והנחתם שמכם לשבועה לבחירי והמיתך אדני יהוה ולעבדיו יקרא שם אחר׃
Esaïe 65:20-15
Psaumes 1:3-5
3
והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח׃
4
לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח׃
5
על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים׃
Psaumes 11:5
יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו׃
Psaumes 11:6
ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃
Ecclesiaste 8:13
וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני אלהים׃
Psaumes 28:4
תן להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם השב גמולם להם׃
Psaumes 62:12
ולך אדני חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו׃
Proverbes 1:31
ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו׃
2 Corinthiens 5:10
כי כלנו עתידים להראות לפני כסא דין המשיח למען יקבל איש ואיש כפי פעלו בחיי גופו אם טוב ואם רע׃
Jacques 2:13
כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד והחסד יתגאה על הדין׃
Psaumes 120:3
מה יתן לך ומה יסיף לך לשון רמיה׃
Psaumes 120:4
חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים׃