Esaïe 35:8
והיה שם מסלול ודרך ודרך הקדש יקרא לה לא יעברנו טמא והוא למו הלך דרך ואוילים לא יתעו׃
1 Chroniques 29:17
וידעתי אלהי כי אתה בחן לבב ומישרים תרצה אני בישר לבבי התנדבתי כל אלה ועתה עמך הנמצאו פה ראיתי בשמחה להתנדב לך׃
Job 27:5
חלילה לי אם אצדיק אתכם עד אגוע לא אסיר תמתי ממני׃
Job 27:6
בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא יחרף לבבי מימי׃
Psaumes 18:23-26
23
ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני׃
24
וישב יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו׃
25
עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם׃
26
עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל׃
Proverbes 20:7
מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו׃
2 Corinthiens 1:12
כי זאת היא תהלתנו עדות לבבנו אשר בתם וישר אלהים התהלכנו בעולם וביותר אתכם ולא בחכמת הבשר כי אם בחסד אלהים׃
Ephésiens 2:10
כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃
1 Jean 3:7
בני אל יתעה אתכם איש העשה צדקה צדיק הוא כאשר הוא צדיק׃
1 Jean 3:10
ונודעו בזאת בני האלהים ובני השטן כל איש אשר לא יעשה צדקה איננו מאלהים וכן כל אשר לא יאהב את אחיו׃
1 Samuel 2:2-4
2
אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו׃
3
אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולא נתכנו עללות׃
4
קשת גברים חתים ונכשלים אזרו חיל׃
Job 31:6
ישקלני במאזני צדק וידע אלוה תמתי׃
Psaumes 1:6
כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד׃
Psaumes 11:4
יהוה בהיכל קדשו יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם׃
Psaumes 11:7
כי צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו׃
Sophonie 3:5
יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשת׃
1 Corinthiens 4:5
על כן אל תשפטו שפוט לפני העת עד כי יבוא האדון אשר גם יוציא לאור את תעלמות החשך ויגלה את עצת הלבבות ואז תהיה תהלה לכל איש מאת האלהים׃