Esaïe 2:12
כי יום ליהוה צבאות על כל גאה ורם ועל כל נשא ושפל׃
Esaïe 13:11
ופקדתי על תבל רעה ועל רשעים עונם והשבתי גאון זדים וגאות עריצים אשפיל׃
Esaïe 14:13
ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון׃
Esaïe 25:11
ופרש ידיו בקרבו כאשר יפרש השחה לשחות והשפיל גאותו עם ארבות ידיו׃
Job 40:11-13
11
הפץ עברות אפך וראה כל גאה והשפילהו׃
12
ראה כל גאה הכניעהו והדך רשעים תחתם׃
13
טמנם בעפר יחד פניהם חבש בטמון׃
Esaïe 25:12
ומבצר משגב חומתיך השח השפיל הגיע לארץ עד עפר׃
Esaïe 32:19
וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר׃
Esaïe 47:1
רדי ושבי על עפר בתולת בת בבל שבי לארץ אין כסא בת כשדים כי לא תוסיפי יקראו לך רכה וענגה׃
Jérémie 50:31
הנני אליך זדון נאם אדני יהוה צבאות כי בא יומך עת פקדתיך׃
Jérémie 50:32
וכשל זדון ונפל ואין לו מקים והצתי אש בעריו ואכלה כל סביבתיו׃
Jérémie 51:25
הנני אליך הר המשחית נאם יהוה המשחית את כל הארץ ונטיתי את ידי עליך וגלגלתיך מן הסלעים ונתתיך להר שרפה׃
Jérémie 51:26
ולא יקחו ממך אבן לפנה ואבן למוסדות כי שממות עולם תהיה נאם יהוה׃
Jérémie 51:37
והיתה בבל לגלים מעון תנים שמה ושרקה מאין יושב׃
Jérémie 51:64
ואמרת ככה תשקע בבל ולא תקום מפני הרעה אשר אנכי מביא עליה ויעפו עד הנה דברי ירמיהו׃
Apocalypse 18:2
ויקרא בקול עז לאמר נפלה נפלה בבל הגדולה ותהי נוה שערים ומשמר לכל רוח טמא ומשמר לכל עוף טמא ונמאס׃