Esaïe 22:15
כה אמר אדני יהוה צבאות לך בא אל הסכן הזה על שבנא אשר על הבית׃
Esaïe 22:16
מה לך פה ומי לך פה כי חצבת לך פה קבר חצבי מרום קברו חקקי בסלע משכן לו׃
Ester 9:5-14
5
ויכו היהודים בכל איביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשנאיהם כרצונם׃
6
ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש׃
7
ואת פרשנדתא ואת דלפון ואת אספתא׃
8
ואת פורתא ואת אדליא ואת ארידתא׃
9
ואת פרמשתא ואת אריסי ואת ארדי ואת ויזתא׃
10
עשרת בני המן בן המדתא צרר היהודים הרגו ובבזה לא שלחו את ידם׃
11
ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך׃
12
ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת עשרת בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש׃
13
ותאמר אסתר אם על המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני המן יתלו על העץ׃
14
ויאמר המלך להעשות כן ותנתן דת בשושן ואת עשרת בני המן תלו׃
Ester 9:24-14
Ester 9:25-14
Psaumes 52:5
גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה׃
Psaumes 146:3
אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה׃
Jérémie 17:5
כה אמר יהוה ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן יהוה יסור לבו׃
Jérémie 17:6
והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב׃
Esaïe 46:11
קרא ממזרח עיט מארץ מרחק איש עצתו אף דברתי אף אביאנה יצרתי אף אעשנה׃
Esaïe 48:15
אני אני דברתי אף קראתיו הביאתיו והצליח דרכו׃
Jérémie 4:28
על זאת תאבל הארץ וקדרו השמים ממעל על כי דברתי זמתי ולא נחמתי ולא אשוב ממנה׃
Ezechiel 5:13
וכלה אפי והנחותי חמתי בם והנחמתי וידעו כי אני יהוה דברתי בקנאתי בכלותי חמתי בם׃
Ezechiel 5:15
והיתה חרפה וגדופה מוסר ומשמה לגוים אשר סביבותיך בעשותי בך שפטים באף ובחמה ובתכחות חמה אני יהוה דברתי׃
Ezechiel 5:17
ושלחתי עליכם רעב וחיה רעה ושכלך ודבר ודם יעבר בך וחרב אביא עליך אני יהוה דברתי׃
Michée 4:4
וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד כי פי יהוה צבאות דבר׃