Psaumes 62:9
אך הבל בני אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד׃
Psaumes 146:3
אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה׃
Jérémie 17:5
כה אמר יהוה ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן יהוה יסור לבו׃
Génèse 2:7
וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה׃
Génèse 7:22
כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו׃
Job 27:3
כי כל עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי׃
Job 7:15-21
15
ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי׃
16
מאסתי לא לעלם אחיה חדל ממני כי הבל ימי׃
17
מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו לבך׃
18
ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו׃
19
כמה לא תשעה ממני לא תרפני עד בלעי רקי׃
20
חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא׃
21
ומה לא תשא פשעי ותעביר את עוני כי עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני׃
Psaumes 8:4
מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו׃
Psaumes 144:3
יהוה מה אדם ותדעהו בן אנוש ותחשבהו׃
Psaumes 144:4
אדם להבל דמה ימיו כצל עובר׃