1 Rois 10:28
ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים ומקוה סחרי המלך יקחו מקוה במחיר׃
Proverbes 7:16
מרבדים רבדתי ערשי חטבות אטון מצרים׃
Ezechiel 27:7
שש ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס תכלת וארגמן מאיי אלישה היה מכסך׃