Esaïe 61:9
ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל ראיהם יכירום כי הם זרע ברך יהוה׃
Esaïe 65:23
לא ייגעו לריק ולא ילדו לבהלה כי זרע ברוכי יהוה המה וצאצאיהם אתם׃
Nombres 6:24
יברכך יהוה וישמרך׃
Nombres 6:27
ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם׃
Nombres 24:1
וירא בלעם כי טוב בעיני יהוה לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו׃
Psaumes 67:6
ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו׃
Psaumes 67:7
יברכנו אלהים וייראו אתו כל אפסי ארץ׃
Psaumes 115:15
ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ׃
Ephésiens 1:3
ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח׃
Esaïe 29:23
כי בראתו ילדיו מעשה ידי בקרבו יקדישו שמי והקדישו את קדוש יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו׃
Psaumes 100:3
דעו כי יהוה הוא אלהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו׃
Psaumes 138:8
יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף׃
Osée 2:23
וזרעתיה לי בארץ ורחמתי את לא רחמה ואמרתי ללא עמי עמי אתה והוא יאמר אלהי׃
Romains 3:29
או האלהים רק אלהי היהודים הלא גם אלהי הגוים אכן גם אלהי הגוים הוא׃
Romains 9:24
והם אנחנו אשר קראם לא מן היהודים בלבד כי אף מן הגוים׃
Romains 9:25
כדברו בהושע אקרא ללא עמי עמי וללא רחמה רחמה׃
Galates 6:15
כי במשיח ישוע גם המילה גם הערלה אינן נחשבות כי אם בריאה חדשה׃
Ephésiens 2:10
כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃
Philippiens 1:6
ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃
Colossiens 3:10
ולבשתם את האדם החדש המתחדש בדעת כצלם בראו׃
Colossiens 3:11
אשר אין שם יוני ויהודי אין מילה וערלה אין לעז וסקותי אין עבד ובן חורין כי המשיח הוא הכל ובכל׃
1 Pierre 2:10
אשר לפנים לא עם הייתם ועתה עם אלהים ואשר לפנים לא רחמו ועתה מרחמים׃
Deutéronome 32:9
כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו׃